Parlament Europejski pragnie, by cały personel, w tym osoby zatrudnione na podstawie nietradycyjnych umów o pracę, mógł korzystać z minimalnych praw w zakresie warunków pracy. Posłowie zagłosowali za rozpoczęciem rozmów na temat wniosku przedstawiającego nowe minimalne prawa w zakresie warunków pracy, w tym czasu trwania okresu próbnego, czasu pracy i ograniczonych umów o pracę.

   Ponadto zgodnie z tymi zasadami nowi pracownicy, w tym osoby zatrudnione na podstawie nietypowych umów o pracę lub wykonujące nietradycyjne zawody, powinni otrzymywać rozszerzony pakiet informacyjny dotyczący ich obowiązków i warunków pracy. Parlament rozpocznie teraz negocjacje z Radą.
Dowiedz się więcej na ten temat z wywiadu z autorką sprawozdania i hiszpańskim posłem z grupy ALDE Enrique Calvetem Chambonem.
Zwiększenie elastyczności i cyfryzacji na rynku pracy prowadzi do powstawania nowych i niestandardowych form zatrudnienia. Jakie korzyści i wyzwania za tym stoją?
   Nowe technologie i cyfryzacja tworzą nowe formy zatrudnienia, a nawet nowy koncept pracy. Testują one nasz rynek pracy, limity określone w przepisach prawa pracy i ochronę socjalną. Daje to wiele korzyści: pojawiają się bardziej elastyczne, nowatorskie i łatwiejsze w adaptacji formy zatrudnienia. Europa pragnie oczywiście uniknąć wykorzystywania pracowników i braku ochrony, które są niezgodne z europejskim modelem społecznym, w szczególności w przypadku tych nowych i niestandardowych metod pracy. Mówiąc krótko, Parlament stara się zachować równowagę między elastycznością a ochroną pracowników, stosując tzw. elastyczną ochronę.
Nowe modele biznesowe oznaczają, że nie zawsze jest jasne, czy dana osoba prowadzi własną działalność gospodarczą, czy też jest przez kogoś zatrudniona. Czy nowe zasady będą miały zastosowanie w przypadku platform internetowych takich jak Uber lub Deliveroo?
   Nowe zasady będą miały zastosowanie do pracownika, który wykonuje płatną pracę pod kierownictwem innej osoby, która nim zarządza i od której zależy. Osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych będą włączone do zakresu stosowania tych zasad. Można powiedzieć, że to one zapoczątkowały tę dyrektywę. Jeśli chodzi o osoby prowadzące własną działalność gospodarczą Parlament chciał jasno wyrazić swoje stanowisko przez wyraźne wykluczenie z zakresu stosowania dyrektywy osób, które autentycznie i dobrowolnie prowadzą własną działalność gospodarczą. Będzie on bronił tej decyzji podczas negocjacji z Radą.
Co zmieni się w porównaniu z obecnymi zasadami?
   Nowa dyrektywa ustanawia powszechne minimalne prawa socjalne w Europie; jest to zupełna nowość. Prawa te mogą stanowić początek ramowego europejskiego rynku pracy, niezbędnego w celu wzmocnienia projektu europejskiego. Parlament pragnie w szczególności skupić się na długości okresu próbnego, który zasadniczo nie może przekraczać sześciu miesięcy; prawie do pracy dla innych pracodawców i zakazie stosowania tak zwanych „klauzul wyłączności” lub „klauzul niełączenia stanowisk”; prawie do otrzymania zawartego w umowie szkolenia nieodpłatnie i w godzinach pracy; prawie do szczegółowych gwarancji zapewniających minimalną przewidywalność form zatrudnienia, które ze względu na swój charakter często nie są możliwe do przewidzenia, jak w przypadku umów o pracę na żądanie.
   Jeśli chodzi o pracę na żądanie Parlament chce, by pracownicy otrzymywali wynagrodzenie, jeśli gwarantowane godziny pracy są odwoływane po uzgodnionym terminie.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.