Nowe ramy prawne określające, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym w dziedzinie energii elektrycznej, jak się na nie przygotowywać i jak nimi zarządzać, zwiększą gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i wzmocnią ten filar unii energetycznej, który dotyczy bezpieczeństwa energetycznego. Rada UE zatwierdziła 5 grudnia br. porozumienie wypracowane 22 listopada z Parlamentem Europejskim w sprawie rozporządzenia ustanawiającego te nowe przepisy.

   „Dziś zrobiliśmy kolejny ważny krok ku ukończeniu budowy unii energetycznej. Nowe rozporządzenie ułatwi państwom członkowskim udzielanie sobie wzajemnie pomocy w razie kryzysu elektroenergetycznego. Będziemy lepiej przygotowani i będzie mniej przerw w dostawach prądu w okresach szczytowych. Jestem pewna, że to porozumienie utoruje drogę do szybkiego i pomyślnego wyniku negocjacji w sprawie pozostałych elementów pakietu dotyczącego zmiany struktury rynku energii elektrycznej” – powiedziała Elisabeth Köstinger, austriacka minister zrównoważonego rozwoju i turystyki, a zarazem przewodnicząca Rady.
   Europejskie sieci elektroenergetyczne są ze sobą w coraz większym stopniu połączone. W związku z tym skutki kryzysów elektroenergetycznych wywołanych na przykład ekstremalnymi warunkami pogodowymi, celowymi atakami lub niedoborem paliwa mogą łatwo rozprzestrzeniać się na inne kraje.
   Nowe rozporządzenie przewiduje opracowanie wspólnej metody identyfikowania zagrożeń. Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E) opracuje regionalne scenariusze kryzysowe oraz określi najbardziej istotne dla każdego regionu rodzaje ryzyka. Na podstawie tych regionalnych, a także krajowych scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego każde państwo członkowskie będzie musiało sporządzić plan gotowości na wypadek zagrożeń, obejmujący zarówno krajowe, jak i regionalne środki. Dzięki ścisłej koordynacji między państwami członkowskimi i wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, jak również dzięki zapewnieniu wzoru planu gotowości na wypadek zagrożeń, gotowość państw członkowskich zostanie maksymalnie zharmonizowana. Jednocześnie nowe przepisy dadzą państwom członkowskim wystarczającą elastyczność, by mogły one uwzględnić swoje uwarunkowania krajowe.
   Rada zapewniła, aby na opracowanie planów gotowości na wypadek zagrożeń przewidziano wystarczająco dużo czasu. Dzięki temu wszystkie państwa członkowskie będą mogły przygotować plany wysokiej jakości. Co więcej Rada zapewniła wprowadzenie jasno określonego mechanizmu pomocy między państwami członkowskimi, tak by w przypadku kryzysu elektroenergetycznego poszczególne kraje mogły sobie nawzajem szybko pomóc.
   Przepisy rozporządzenia dotyczące współpracy regionalnej nie będą miały zastosowania do Cypru, dopóki nie zacznie on dysponować bezpośrednimi połączeniami z innymi państwami członkowskimi.
Kontekst i dalsze kroki
   Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej został opublikowany 30 listopada 2016 r. jako jeden z elementów pakietu „Czysta energia”. 4 grudnia 2017 r. Rada przyjęła swoje stanowisko. Negocjacje z Parlamentem Europejskim rozpoczęły się jesienią i zostały pomyślnie zakończone 22 listopada 2018 r.
Dossier zostanie teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia na sesji plenarnej, po czym, najprawdopodobniej wiosną 2019 r., nowe przepisy zostaną ostatecznie przyjęte przez Radę. Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym UE.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.