„Przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie priorytetów Unii. Aby je urzeczywistnić, musimy zadbać o ich odpowiednie finansowanie” – powiedział szef KE, prezentując postępy w negocjacjach nad nowym długoterminowym budżetem. Kolejny krok w przygotowywaniu wieloletnich ram finansowych ma nastąpić podczas posiedzenia Rady Europejskiej 13–14 grudnia. Komisja wezwała przywódców do utrzymania szybkiego tempa prac.

   W 2 maja Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowoczesnego, zrównoważonego i sprawiedliwego budżetu, który umożliwi osiągnięcie priorytetów Europy określonych przez przywódców w Bratysławie w 2016 r. i w Rzymie w 2017 r. Wkrótce potem przedstawiono wnioski ustawodawcze dotyczące 37 programów sektorowych stanowiących część przyszłego długoterminowego budżetu. Stworzyły one solidną podstawę do negocjacji między państwami członkowskimi, które postępowały w szybkim tempie pod przewodnictwem bułgarskiej i austriackiej prezydencji Rady.
   Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: „Przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie priorytetów Unii. Aby je urzeczywistnić, musimy zadbać o ich odpowiednie finansowanie w kolejnym długoterminowym budżecie. Dotychczasowe postępy napawają mnie optymizmem. Na ich kanwie teraz przywódcy powinny wyznaczyć kierunek polityczny, który umożliwi szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu”.
   Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: „Dzięki znakomitej pracy prezydencji bułgarskiej i austriackiej osiągnięto już bezprecedensowe postępy w negocjacjach nad kolejnym długoterminowym budżetem UE. Równolegle kontynuowano też prace w Parlamencie Europejskim. Teraz ważne jest, byśmy utrzymali to dobre tempo i poczynili kolejne kroki w oparciu o kierunek polityczny, jaki Rada Europejska wytyczy jeszcze w tym miesiącu”.
   Przywódcy powinni obecnie przedstawić wytyczne polityczne dotyczące głównych cech przyszłego długoterminowego budżetu:
• Europa potrzebuje nowoczesnego i zrównoważonego budżetu, który jest ściśle dostosowany do priorytetów Unii i oferuje konkretne rozwiązania w obliczu dzisiejszych i przyszłych wyzwań. Komisja proponuje zatem unowocześnienie budżetu przez zwiększenie finansowania w kluczowych obszarach, takich jak innowacje, gospodarka cyfrowa, działania w dziedzinie klimatu i środowisko, migracja oraz zarządzanie granicami i bezpieczeństwo, obrona i działania zewnętrzne. Jednocześnie ważną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy będą w dalszym ciągu odgrywać polityka spójności i wspólna polityka rolna. Przedłożony wniosek zapewnia właściwą równowagę między trzema szeroko zakrojonymi obszarami wydatków – polityką rolną i morską, polityką spójności i innymi programami, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy.
• Kolejny długoterminowy budżet powinien być również prostszy i bardziej przejrzysty, tak aby zainteresowane strony mogły go jak najlepiej wykorzystywać. Takie postulaty zgłaszano zarówno ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady, jak i małych i dużych beneficjentów. Komisja wysłuchała ich opinii i zaproponowała radykalnie uproszczony budżet.
• Kolejną nieodzowną cechą przyszłego budżetu Europy powinna być elastyczność. Aby Europa była w stanie szybko, zdecydowanie i skutecznie reagować w szybko zmieniającym się świecie, potrzebny jest budżet, który byłby jeszcze bardziej elastyczny niż obecny. Elastyczność stanowi zatem ważny element wniosków Komisji dotyczących następnego długoterminowego budżetu.
• Budżet na okres po 2020 r. powinien być również sprawiedliwym budżetem, który może spełnić oczekiwania, nie tylko jeżeli chodzi o wydatki, ale również pod względem sposobu jego finansowania. Komisja zaproponowała ambitny i jednocześnie realistyczny budżet na poziomie ok. 1,11 proc. dochodu narodowego brutto przyszłej Unii złożonej z 27 państw członkowskich. Jest to budżet, w ramach którego wszystkich obowiązują te same reguły i który jest finansowany w coraz większym stopniu ze źródeł bezpośrednio związanych ze strategiczną polityką europejską.
   Osiągnięcie maksymalnych postępów w pracach nad przyszłym długoterminowym budżetem przed szczytem w Sybinie w dniu 9 maja 2019 r. pozwoliłoby osiągnąć najpóźniej do października 2019 r. pełne i kompleksowe porozumienie (w tym co do wartości liczbowych) w Radzie Europejskiej, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim.
   Przyjęcie kolejnych wieloletnich ram finansowych przed końcem 2019 r. zapewni uruchomienie nowych programów do dnia 1 stycznia 2021 r. Dzięki temu już w 2021 r. powstałyby dziesiątki tysięcy miejsc pracy w sektorze badań naukowych i wiele więcej w całej gospodarce, przystąpiono by w terminie do realizacji ponad 100 000 projektów w ramach polityki spójności, milion młodych ludzi wziąłby udział w wymianie w ramach programu Erasmus, a 40 000 młodych ludzi mogłoby skorzystać z możliwości włączenia się w działania solidarnościowe w całej Europie w 2021 r. Programy te wspierałyby start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie inwestycji, znacznie zwiększyłyby inwestycje w obronność i zdolności obronne oraz pomogłyby chronić granice Unii przed handlem ludźmi, przemytem i oszustwami.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.