UE tworzy nowy program „Cyfrowa Europa”, który ruszy w 2021 r. Będzie on finansowo wspierał transformację cyfrową europejskich społeczeństw i gospodarek. 4 grudnia br. Rada UE uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie proponowanego aktu, który ma upowszechnić wielkoskalowe zastosowania kluczowych technologii cyfrowych i stymulować ich absorpcję.

   Porozumienie nie dotyczy kwestii budżetowych ani horyzontalnych, które są obecnie omawiane w ramach negocjacji w sprawie kolejnych unijnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Nie dotyczy też elementów powiązanych z innymi wnioskami ustawodawczymi, nad którymi debatują aktualnie różne składy Rady.
   „Program „Cyfrowa Europa” pomoże zadbać o to, by korzyści z transformacji cyfrowej docierały do wszystkich obywateli i firm. Pobudzi inwestycje w kluczowych obszarach, np. tam, gdzie powstają nowatorskie narzędzia cyberbezpieczeństwa oraz innowacje oparte na sztucznej inteligencji” – powiedział Norbert Hofer, austriacki minister transportu, innowacji i technologii, przewodniczący Rady.
   Program „Cyfrowa Europa” zapewni finansowanie projektów w pięciu obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz szerokie wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne.
   Finansowanie projektów wspierających obliczenia wielkiej skali przyniesie korzyści w wielu sektorach, m.in. opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa samochodów czy energii ze źródeł odnawialnych. Przy wsparciu ze strony UE organy publiczne, a nawet najmniejsze firmy zyskają lepszy dostęp do zaplecza umożliwiającego testowanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. To z kolei pomoże poszerzyć jej zastosowanie. Środki finansowe zostaną przeznaczone także na cyberobronę i najnowocześniejszy sprzęt z dziedziny cyberbezpieczeństwa.
   Program „Cyfrowa Europa” będzie wspierał szkolenia dotyczące zaawansowanych umiejętności cyfrowych organizowane dla obecnych i przyszłych pracowników, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Zapewnienie finansowania przyczyni się do transformacji cyfrowej administracji publicznej i zwiększy ogólnounijną interoperacyjność usług publicznych. Z programu skorzysta też sieć centrów innowacji cyfrowych, które zapewniają administracji publicznej oraz firmom, zwłaszcza małym i średnim, dostęp do wiedzy technicznej.
   W tekście uzgodnionym przez Radę poszerzono i doprecyzowano przepisy regulujące realizację programu oraz zarządzanie nim. Wskazano np. działania, które należy wdrażać bezpośrednio na mocy aktu wykonawczego Komisji, i działania, które powinny być wdrażane przez inny podmiot, np. wspólne przedsięwzięcie.
   Program „Cyfrowa Europa” będzie uzupełnieniem kilku innych programów sprzyjających transformacji cyfrowej, takich jak „Horyzont Europa” i „Łącząc Europę” (aspektów cyfrowych tego instrumentu).
Uzgodniony tekst to stanowisko Rady, które będzie podstawą do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Zanim tekst wejdzie w życie, obie instytucje muszą uzgodnić jego brzmienie.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.