Rada UE przyjęła 4 grudnia br. nowe unijne przepisy dotyczące telekomunikacji, aby promować szybkie wprowadzenie sieci 5G i innych technologii sieciowych nowej generacji w Europie, stymulować zaawansowane innowacje i wzmacniać ochronę konsumentów w dziedzinie łączności elektronicznej. Dwa akty prawne, Europejski kodeks łączności elektronicznej i zmieniony mandat Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), zawierają też ratujący życie publiczny system ostrzegania i ograniczenia cenowe na połączenia i wiadomości tekstowe wewnątrz UE.

   Reforma jest fundamentem wysiłków UE na rzecz zapewnienia wszystkim bardzo wysokiej jakości łączności z telefonów stacjonarnych i komórkowych, co uznaje się za kluczowy element gospodarki konkurencyjnej w skali światowej i współczesnego społeczeństwa integracyjnego.
Europejski kodeks łączności elektronicznej
   Kodeks obejmuje środki, które mają służyć stymulowaniu konkurencyjności i inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości. Obejmuje takie obszary jak przydzielanie widma, dostęp operatorów do sieci i symetryczne uregulowania dla wszystkich dostawców sieci w niektórych sytuacjach.
   Dzięki kodeksowi lepiej chronieni będą konsumenci. Na przykład zasady ochrony konsumentów będą obowiązywać również w odniesieniu do usług dostarczanych przez internet, takich jak komunikatory. Państwa członkowskie będą też musiały ustalić zasady odszkodowań w przypadku niewłaściwego postępowania dostawców sieci lub usług łączności elektronicznej.
   Po pomyślnym wprowadzeniu europejskiego numeru alarmowego (112) i w oparciu o udane projekty w niektórych państwach UE, wszystkie państwa członkowskie uruchomią publiczne systemy ostrzegania, aby lepiej chronić obywateli. System „odwrotnego 112” będzie wysyłał ostrzeżenia na telefony komórkowe obywateli w przypadku klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych i innych poważnych zdarzeń w ich okolicy. Będzie on musiał zostać ustanowiony w ciągu trzech i pół roku od wejścia kodeksu w życie.
Rozporządzenie BEREC
   Unijny organ regulacyjny BEREC będzie odgrywał znaczącą rolę, pomagając państwom UE uruchamiać sieci o bardzo wysokiej przepustowości, oraz przyczyni się do sprawnego i spójnego stosowania środków regulacyjnych określonych w kodeksie.
   Nowe zasady dotyczące tańszych połączeń wewnątrz UE pozwolą ustanowić pułap cen detalicznych połączeń z telefonów komórkowych i stacjonarnych do innego państwa UE w wysokości 19 centów za minutę. Pułap dla wewnątrzunijnych SMS-ów wyniesie 6 centów za wiadomość. Nowe pułapy cenowe zaczną obowiązywać już 15 maja 2019 r.
Proces legislacyjny i dalsze działania
   Głosowanie Rady zamyka procedurę legislacyjną zarówno w odniesieniu do kodeksu, który jest dyrektywą, jak i rozporządzenia BEREC. Wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do obu tekstów zostało osiągnięte 5 czerwca 2018 r. Parlament głosował 14 listopada 2018 r. Oba akty prawne mają zostać podpisane przez obie instytucje 12 grudnia i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 17 grudnia. Oba akty wejdą w życie w życie 3 dni po publikacji.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.