UE promuje transport kombinowany jako sposób na przeniesienie części dalekobieżnego transportu towarów z ciężarówek na bardziej ekologiczne środki transportu, takie jak barki, statki i pociągi. 4 grudnia br. Rada UE uzgodniła swoje stanowisko (podejście ogólne) w stosunku do wniosku ustawodawczego, który ma doprecyzować obecne przepisy o transporcie kombinowanym i sprawić, że będzie bardziej konkurencyjny niż transport towarów wyłącznie na drogach.

   „Reforma stworzy lepsze warunki dla transportu kombinowanego, dzięki czemu będzie mógł łatwiej konkurować z czysto drogowym transportem towarów. Jest korzystny dla wszystkich, ponieważ poprawi jakość powietrza i zmniejszy ruch na drogach” – powiedział Norbert Hofer, austriacki minister transportu, innowacji i technologii, przewodniczący Rady
   Proponowana dyrektywa zmienia dyrektywę o transporcie kombinowanym z 1992 r., która jest jedynym instrumentem prawnym UE wprowadzającym bezpośrednie zachęty do zmiany sposobu transportu towarów.
   W ramach podejścia ogólnego Rady nowe zasady będą obejmować międzynarodowe przewozy kombinowane, to jest między państwami UE lub między państwem UE a państwem nienależącym do Unii. Zasadniczo oznacza to, że zachowany zostanie zakres obecnie obowiązującej dyrektywy, ale doprecyzowane zostanie włączanie, pod pewnymi warunkami, przewozów, które są częściowo wykonywane w państwach trzecich.
   Reforma zwiększy elastyczność, jeśli chodzi o długość odcinka drogowego, dzięki czemu będzie można dotrzeć do najbliższego terminalu przeładunkowego. Doprecyzuje też wymogi dowodowe dotyczące transportu kombinowanego i rozwinie środki wsparcia gospodarczego, w szczególności na rzecz inwestycji w terminale przeładunkowe.
   Stanowisko Rady pozwala państwom członkowskim decydować o niektórych ograniczeniach związanych z kabotażem, w tym o limitach czasowych, które nie mogą być krótsze niż pięć dni. Decyzje mogą też dotyczyć okresu przerwy wynoszącego nie więcej niż 7 dni, aby uniknąć nadużywania kabotażu przez oferowanie nieograniczonych usług.
   Komisja przedstawiła swoją propozycję w listopadzie 2017 r. w ramach drugiego pakietu mobilności.
   Porozumienie to otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.