4 grudnia br. Rada UE przyjęła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie wniosku mającego zagwarantować, że również po 2020 r. z unijnego wiodącego instrumentu „Łącząc Europę” będą finansowane najważniejsze projekty w obszarze transportu, energii i cyfryzacji.

   Podejście ogólne jest częściowe, gdyż nie dotyczy kwestii finansowych ani horyzontalnych, które są obecnie omawiane podczas negocjacji w sprawie kolejnych unijnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.
   „Instrument „Łącząc Europę” dowodzi swojej wartości. Chcemy jednak zagwarantować, że będzie się nadal rozwijał i to w lepszym kierunku. Instrument ma pomagać państwom członkowskim w dekarbonizacji, transformacji cyfrowej i zapewnianiu płynniejszej mobilności” – powiedział Norbert Hofer, austriacki minister transportu, innowacji i technologii, przewodniczący Rady
   Proponowane rozporządzenie określa cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy unijnego finansowania oraz zasady dotyczące jego przyznawania.
   Założeniem jest rozwój, modernizacja i ukończenie budowy transeuropejskich sieci w obszarze transportu, energii i technologii cyfrowych. Program przyspieszy inwestowanie w te sieci i zapewni środki finansowe z sektora publicznego i prywatnego.
   W dziedzinie transportu instrument „Łącząc Europę” będzie promował bezpieczną mobilność i inteligentną infrastrukturę. Priorytetem będzie tworzenie transgranicznych i brakujących połączeń w ramach sieci transeuropejskich (TEN-T). Część środków zostanie też przeznaczona na rozwój infrastruktury transportowej podwójnego, cywilno-wojskowego, zastosowania w celu poprawy mobilności wojskowej w obrębie UE.
W sektorze energii program przyczyni się do dalszej integracji europejskiego rynku, ulepszy interoperacyjność sieci transgranicznych i ponadsektorowych, będzie sprzyjać dekarbonizacji i zapewni bezpieczeństwo dostaw. Udostępnione zostaną też fundusze na projekty transgraniczne w dziedzinie energii odnawialnej.
   W obszarze łączności cyfrowej zakres programu został poszerzony z uwagi na fakt, że społeczno-gospodarcza transformacja cyfrowa w dużej mierze zależy od powszechnego dostępu do niezawodnych, przystępnych cenowo sieci o dużej i bardzo dużej przepustowości. Łączność cyfrowa jest uznawana za decydujący czynnik w niwelowaniu różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Choć większość inwestycji niezbędnych do budowy i modernizacji potrzebnej infrastruktury musi pochodzić z sektora prywatnego, projekty wspierane przez instrument „Łącząc Europę” mają dotyczyć dziedzin, w których rozwój na zasadach rynkowych jest nierentowny lub w których rozwiązania komercyjne nie powiodły się.
    W programie położono nacisk na synergie między sektorami transportu, energii i technologii cyfrowych zwiększające skuteczność działań UE i optymalizujące koszty realizacji. W tym celu przewidziano przyjęcie międzysektorowych programów prac, które umożliwiłyby interweniowanie w takich obszarach jak zautomatyzowana mobilność oparta na sieci lub paliwa alternatywne.
W proponowanym akcie uwzględniono także działania w dziedzinie klimatu, czyli unijne długofalowe zobowiązania do dekarbonizacji ujęte m.in. w porozumieniu paryskim.
   Przyjęte częściowe podejście ogólne umożliwi Radzie rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.