Wprowadzone w Polsce z początkiem 2016 r. zmiany w prawie dotyczącym upadłości i restrukturyzacji firm pozytywnie wpłynęły na szybkość podejmowania przez przedsiębiorców działań z zakresu restrukturyzacji sądowych. Okres pomiędzy wystąpieniem sygnału o problemach finansowych przedsiębiorstwa a datą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego skrócił się o 6 miesięcy – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Upadłości i restrukturyzacje w Polsce”.

   „Ryzyko upadłości jest wpisane w działalność gospodarczą. Nie da się go całkowicie wyeliminować, możliwe jest jednak podejmowanie działań zmniejszających je i pozwalających zredukować koszty ewentualnego bankructwa – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Szczególnie ważną rolę ma tu do odegrania państwo odpowiedzialne za kształtowanie otoczenia prawnego dla upadłości, czyli – między innymi możliwych scenariuszy postępowań upadłościowych czy balansu między uprawnieniami dłużników i wierzycieli” – mówi Paweł Dżurak, partner w PwC, lider zespołu ds. finansowania i restrukturyzacji.
   Na początku 2016 roku weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne, a jednocześnie zostało znowelizowane obowiązujące dotychczas Prawo upadłościowe i naprawcze. Przedsiębiorstwa, oprócz upadłości obejmującej likwidację majątku, mają możliwość wyboru czterech ścieżek postępowań restrukturyzacyjnych.
   Według danych Coface w 2016 roku z nowych form postępowania skorzystały łącznie 204 podmioty (po decyzji sądu o jego otwarciu). W stosunku do kolejnych 26 przedsiębiorstw ogłoszono upadłość układową (co było wynikiem rozpatrzenia wniosków złożonych jeszcze przed 2016 rokiem) przy 530 postępowaniach upadłościowych ogółem. Oznacza to, że aż 30% wszystkich otwartych w 2016 roku postępowań stanowiły postępowania o charakterze restrukturyzacyjnym – jest to znacznie wyższy odsetek niż historycznie, kiedy to postępowania upadłości układowej stanowiły ok. 15% wszystkich upadłości. Zdaniem autorów raportu PwC zmiany w polskim ustawodawstwie są zgodne z tendencjami, które można zaobserwować w innych gospodarkach europejskich. Wybrany kierunek zmian ma przede wszystkim zmniejszyć udział postępowań skutkujących likwidacją majątku dłużnika.
   „Wyniki przeprowadzonych przez nas badań pokazują, że po zmianie prawa w 2016 r. polscy przedsiębiorcy byli skłonni do szybszego składania wniosków o rozpoczęcie postępowań o charakterze restrukturyzacyjnym. Czas pomiędzy wystąpieniem sygnału o problemach finansowych a otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego skrócił się o 6 miesięcy. Tym samym można uznać, że wprowadzone zmiany legislacyjne osiągnęły jeden ze swoich zasadniczych celów - firmy zaczęły szybciej reagować na kłopoty finansowe” – podsumowuje Borys Drajczyk, menedżer w dziale doradztwa biznesowego PwC, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.
Za: PwC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.