UE aktualizuje swoje przepisy o najbardziej długotrwałych i szkodliwych chemikaliach na świecie. Rada uzgodniła 28 listopada br. stanowisko w sprawie rozporządzenia w wersji przekształconej o trwałych zanieczyszczeniach organicznych, zawierające listę silnie toksycznych substancji uzgodnioną przez ONZ. Od 2004 r. ich produkcja i wykorzystywanie oraz handel nimi były stopniowo zakazywane. Wprowadzono system piętnowania w celu karania podmiotów naruszających te przepisy.

   Po dzisiejszym przyjęciu rozporządzenia prezydencja austriacka może rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim.
   „Nasz cel jest jasny – chcemy wyeliminować produkcję i wykorzystywanie najbardziej toksycznych substancji na świecie. Dzisiaj stawiamy kolejny ważny krok w kierunku ochrony zdrowia ludzkiego i przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska najniebezpieczniejszymi substancjami” – powiedziała Elisabeth Köstinger, austriacka minister zrównoważonego rozwoju i turystyki.
   Przekształcone rozporządzenie będzie zgodne z traktatem lizbońskim i najnowszymi zmianami w konwencji sztokholmskiej, która zapewnia globalne ramy prawne do walki z produkcją, wykorzystywaniem, przywozem i wywozem trwałych zanieczyszczeń organicznych. Kilka zmian poprawia zgodność rozporządzenia z ogólnym przepisami UE dotyczącymi chemikaliów. Wprowadzenie zmian zapewni większą jasność, przejrzystość i pewność prawa wszystkim stronom zaangażowanym w wykonywanie rozporządzenia.
   Zgodnie z nowymi przepisami utrzymany zostanie obecny wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska w Europie, jednak niektóre zadania przewidziane w rozporządzeniu zostaną przekazane przez Komisję Europejską Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach, co zgodnie z oczekiwaniami powinno zmniejszyć całkowite koszty i zwiększyć poziom wiedzy naukowej potrzebnej do wykonania rozporządzenia.
   W swoim stanowisku Rada zezwoliła na stężenie we wszystkich materiałach pochodzących z recyclingu do 500 cząsteczek na milion skumulowanej sumy wszystkich polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), kategorii środków zmniejszających palność, w tym dekaBDE. We wniosku Komisji dekaBDE był zakazany, wyłączając jego nieplanowane śladowe ilości w stężeniach nie większych niż 10 cząsteczek na milion.
Rada wprowadziła też odstępstwo dla produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania decaBDE w odniesieniu do samolotów, pojazdów silnikowych, a także sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
   W przypadku krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP) Rada wprowadziła odstępstwo od zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji lub mieszanin zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 1% masy lub artykułów zawierających SCCP w stężeniach niższych niż 0,15% masy.
Kontekst i dalsze kroki
   22 marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała, by przekształcić rozporządzenie o trwałych zanieczyszczeniach organicznych.
   Dzisiejsze porozumienie jest efektem intensywnych dyskusji na szczeblu roboczym w Radzie. Prezydencja austriacka może teraz rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim. Swoje stanowisko w sprawie proponowanego rozporządzenia przyjął on 15 listopada 2018 r. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 4 grudnia.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.