Posłowie Parlamentu Europejskiego alarmują w związku z kontrowersyjną rolą Niemieckiego Urzędu do spraw Młodzieży (Jugendamt), potępianego w wielu petycjach przez rodziców o innej niż niemiecka narodowości.

   W następstwie debaty, która odbyła się 15 listopada, Parlament zagłosuje nad rezolucją, w której zwrócono uwagę na bardzo dużą liczbę petycji otrzymanych przez Parlament Europejski od rodziców niebędących Niemcami w ciągu ostatnich 10 lat, dotyczących działań niemieckiego urzędu ds. młodzieży. Składający petycje potępiają domniemaną dyskryminację i arbitralne środki podejmowane przeciwko nim w transgranicznych sporach rodzinnych z udziałem dzieci, a także niewystarczające doradztwo i wsparcie prawne ze strony władz w ich krajach.
   Parlament wzywa do lepszej ochrony praw dzieci par dwunarodowych w celu zachowania ich tożsamości, w tym ich stosunków rodzinnych.
Podawanie jasnych informacji i stosowanie się do wyroków
   Posłowie wyrażają zaniepokojenie sprawami poruszonymi przez osoby składające petycje. Dotyczą one terminów zbyt krótkich, aby ich dotrzymać oraz braku dokumentów w języku zagranicznego rodzica. Posłowie podkreślają, że na każdym etapie postępowania władze niemieckie muszą dostarczyć pełnych i jasnych informacji w języku w pełni zrozumiałym dla rodzica, które nie jest Niemcem.
   Mimo że władze krajowe są zobowiązane do uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim, w sprawach dotyczących dzieci, posłowie obawiają się, że władze niemieckie rzekomo systematycznie odrzucają decyzje sądowe podjęte w innych państwach członkowskich. W celu zwiększenia zaufania między tekst zaleca ściślejszą współpracę pomiędzy urzędnikami służb socjalnych, poprawę współpracy sądowej i administracyjnej oraz usprawnienie komunikacji między władzami.
   W tekście podkreślono, że zwiększona mobilność w UE doprowadziła do rosnącej liczby transgranicznych sporów dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i opieki nad dziećmi. Ważne jest zatem, aby Komisja Europejska odgrywała aktywną rolę w zapewnianiu uczciwych, niedyskryminacyjnych praktyk wobec rodziców w transgranicznych sprawach dotyczących opieki nad dziećmi w całej Unii Europejskiej.
Rezolucję przyjęto 307 głosami, do 211, przy 112 wstrzymujących się od głosu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.