Młodym Europejczykom będzie łatwiej studiować za granicą. Rada UE wypracowała 26 listopada br. stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Proponowane rozporządzenie pozwoli skorzystać z oferty edukacyjnej w Europie i w świecie większej liczbie osób niż dzisiaj. Obejmie też wszystkie szczeble kształcenia i szkolenia. Aby zwrócić uwagę na inkluzywny charakter programu, Rada zachowała jego obecną nazwę: Erasmus+. Porozumienie nie obejmuje budżetowych aspektów proponowanego rozporządzenia, ponieważ ostateczne kwoty będą zależeć od zgody w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

   „Erasmus+ to inwestowanie w ludzi. Dzięki szerszej mobilności edukacyjnej i wymianom program jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego wielu osób. To także ważny czynnik wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie” – powiedział  Heinz FASSMANN, austriacki minister edukacji, nauki i badań.
   Program Erasmus+ jest kluczowy dla powstającego europejskiego obszaru edukacji. W grudniu 2017 r. przywódcy UE zaapelowali, by zintensyfikować mobilność i wymiany, m.in. poprzez znacznie wzmocniony, inkluzywny i poszerzony program Erasmus+. Nowe rozporządzenie jest odpowiedzią na ten apel:
• oferuje mobilność edukacyjną rekordowej liczbie osób
• zwiększa dostępność programu dla osób o mniejszych szansach
• zwiększa dostępność programu dla małych organizacji oddolnych
• pozwala programowi zachować zintegrowany charakter, gdyż obejmuje wszystkie konteksty edukacyjne: formalny, pozaformalny i nieformalny.
Kontekst
   Erasmus jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej udanych programów UE. Od momentu swojego powstania 30 lat temu pozwolił ponad 9 milionom osób studiować, pracować lub odbyć wolontariat za granicą. Co roku w ramach programu powstaje ponad 2000 partnerstw transnarodowych.
Co dalej?
   Porozumienie wypracowane przez Radę posłuży jako punkt wyjścia w przyszłych negocjacjach z Parlamentem Europejskim. Decyzja o środkach finansowych na program Erasmus+ w okresie 2021–2027 będzie zależeć od porozumienia w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.