Nie będzie czasowego zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska nie zgodziła się z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która sugerowała takie kroki w związku z brakiem wzajemności wizowej dla niektórych państw UE. Obecnie Kanada wymaga wiz od Bułgarów i Rumunów, zaś Amerykanie również od obywateli Chorwacji, Cypru i Polski.

   Komisja Europejska odpowiedziała na rezolucję Parlamentu Europejskiego, w której PE wzywa KE do przyjęcia aktu delegowanego mającego na celu zawieszenie ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych.
   Komisja uważa, że w obliczu znaczących postępów osiągniętych w minionym roku oraz pozytywnych efektów trwających prac, tymczasowe zawieszenie ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych przyniosłoby efekty przeciwne do zamierzonych i nie przyczyniłoby się do osiągnięcia celu, jakim jest podróżowanie bez wiz dla wszystkich obywateli UE.
   Dyplomatyczne podejście Komisji zaczęło już przynosić wymierne rezultaty: z dniem 1 maja 2017 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy dla niektórych grup obywateli Bułgarii i Rumunii, zaś z dniem 1 grudnia 2017 r. ma zostać osiągnięta pełna wzajemność wizowa; ponownie uruchomiono kontakty z nową administracją Stanów Zjednoczonych w celu wprowadzenia pełnej wzajemności wizowej dla pięciu zainteresowanych państw członkowskich UE.
   Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: „Naszym celem jest i będzie uzyskanie pełnej wzajemności wizowej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Nasze nieustające zaangażowanie i cierpliwość w kontaktach dyplomatycznych w minionych latach przyniosły już wymierne rezultaty, jeżeli chodzi o Kanadę. Jesteśmy gotowi, aby w ten sam sposób postępować w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. Odpowiednim rozwiązaniem jest dialog z naszymi strategicznymi partnerami. Jesteśmy na dobrej drodze”.
   W sprawozdaniu określono stanowisko Komisji w następstwie nieustawodawczej rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2 marca, w której Parlament wezwał Komisję do przyjęcia aktu delegowanego celem zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych.
   Komisja składała sprawozdania dotyczące wzajemności wizowej w kwietniu, lipcu oraz w grudniu. Komisja z zadowoleniem przyjęła jasny harmonogram przedstawiony przez Kanadę w celu osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej dla wszystkich obywateli UE i przyczyniła się do podjęcia wspólnych starań z nową administracją Stanów Zjednoczonych, zmierzających do ustalenia rozwiązań dotyczących pięciu zainteresowanych państw członkowskich UE w pierwszej połowie 2017 r.
Kanada
   W dniu 30 października 2016 r. Kanada przedstawiła wyraźny harmonogram w celu osiągnięcia wzajemności wizowej dla wszystkich obywateli UE. Jak dotąd Kanada wypełniła swoje zobowiązania, znosząc z dniem 1 maja 2017 r. wymogi wizowe dla pewnych grup obywateli Bułgarii i Rumunii. Komisja z zadowoleniem przyjmuje nieustanne zaangażowanie Kanady i pozostanie w ścisłym kontakcie z Bułgarią, Rumunią i Kanadą - zarówno pod względem technicznym, jak i politycznym - aby zagwarantować pełne wprowadzenie wzajemności wizowej do dnia 1 grudnia 2017 r.
Stany Zjednoczone
   W ostatnich miesiącach nasilono kontakty z partnerami ze Stanów Zjednoczonych zarówno na szczeblu politycznym, jak i technicznym. Zapoczątkowano dzięki temu ukierunkowany na wyniki proces, który ma wprowadzić pięć państw członkowskich UE (Bułgarię, Chorwację, Cypr, Polskę i Rumunię) do programu znoszenia wiz. Stany Zjednoczone ponownie potwierdziły swoje starania na rzecz dopuszczenia tych pięciu państw członkowskich UE do programu, o ile spełnią one wszystkie wymogi określone przez prawodawstwo Stanów Zjednoczonych. W tym celu podkreślono potrzebę przyspieszenia prac dotyczących pozostałych wymogów. Komisja będzie – w ścisłej współpracy z pięcioma zainteresowanymi państwami członkowskimi – pracować ze Stanami Zjednoczonymi nad rozwiązaniami, które zostałyby zatwierdzone we wspólnym oświadczeniu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w czerwcu 2017 r.
Dalsze działania
   Komisja będzie nadal ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim oraz z Radą i będzie nadal składać sprawozdania na temat dalszych działań przed upływem grudnia 2017 r.
Kontekst
   W dniu 2 marca Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję wzywającą Komisję Europejską do zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli państw trzecich, które nie przyznają wzajemnego zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE. Na podstawie art. 265 TFUE Komisja była zobowiązana do zajęcia stanowiska w tej sprawie w terminie dwóch miesięcy.
   Podstawową zasadą polityki wizowej UE jest zapewnienie zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE przez umieszczone na liście państwa trzecie objęte ruchem bezwizowym. W tym celu wprowadzono mechanizm wzajemności wizowej.
   W ramach mechanizmu wzajemności wymagającego, między innymi, aby Komisja uwzględniła konsekwencje zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla stosunków zewnętrznych UE i jej państw członkowskich, Komisja przyjęła już trzy sprawozdania oceniające sytuację: 10 października 2014 r., 22 kwietnia 2015 r. oraz 5 listopada 2015 r., a także trzy komunikaty, w kwietniu, lipcu oraz w grudniu 2016 r. W komunikacie z 12 kwietnia 2016 r. Komisja szczegółowo oceniła konsekwencje i skutki zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz stwierdziła, że zawieszenie zwolnienia z wiz – oprócz niekorzystnego wpływu na obywateli UE i trudności we wdrożeniu – miałoby również znaczne negatywne skutki dla szeregu obszarów polityki, w szczególności dla stosunków zewnętrznych, handlu, turystyki oraz gospodarki UE.
   Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w rozwijaniu wspólnej polityki wizowej i nie byłyby zobowiązane do zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego.
Za: KE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.