Rada UE przyjęła 26 listopada br. rozporządzenie, które pozwala Komisji zwalniać krajowe subsydia w dwóch dodatkowych kategoriach ze standardowych kontroli wymaganych unijnymi przepisami o pomocy państwa.

   Wspomniane 2 kategorie to:
a) fundusze krajowe łączone z centralnie zarządzanymi funduszami UE (np. fundusz InvestEU czy fundusze finansujące projekty z pieczęcią doskonałości w ramach kolejnego programu ramowego na rzecz badań i innowacji);
b) fundusze krajowe na projekty finansowane z programów europejskiej współpracy terytorialnej.
   Nowe przepisy znacznie uproszczą krajowe finansowanie projektów, które będą współfinansowane przez fundusze unijne przewidziane w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.
   Przyjęte rozporządzenie lepiej zestroi programy finansowe UE z przepisami o pomocy państwa. Pozwoli Komisji punktowo modyfikować jej ogólne rozporządzenie o wyłączeniach grupowych, tak by można było płynnie łączyć fundusze zarządzane krajowo z centralnie zarządzanymi funduszami UE bez konieczności wykazywania, że nie zakłóca to konkurencji na jednolitym rynku.
   Akt zacznie obowiązywać dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym.
   Nowe przepisy będą częścią rozporządzenia 2015/1588, dzięki któremu Komisja otrzymała podstawę prawną, by stwierdzać, że określona pomoc państwa jest zgodna z rynkiem wewnętrznym, i zezwalać państwom członkowskim na bezpośrednie finansowanie niektórych projektów bez uzyskiwania jej uprzedniej zgody.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.