Normy – rozmiar papieru A4, technologia 5G czy poduszki powietrzne – są w dużej mierze dobrowolne i są oddolnymi inicjatywami rynkowymi. Zmniejszają koszty, wspierają innowacje, zapewniają interoperacyjność między urządzeniami i usługami, zwiększają dostęp do rynków. Dlatego Komisja Europejska będzie dążyć do zwiększenia skuteczność normalizacji na jednolitym rynku.

   Komisja Europejska przedstawia plan działania na rzecz poprawy skuteczności, przejrzystości i pewności prawa przy opracowywaniu zharmonizowanych norm dla w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.
   UE ma zharmonizowane normy dla szeregu dziedzin, takich jak produkty chemiczne, wyroby budowlane, produkty kosmetyczne, wyroby medyczne i opakowania. Przedstawiając działania Komisja odpowiada na oczekiwania zainteresowanych stron i zmierza do tego, aby europejski system normalizacji odpowiadał wyzwaniom szybkiego postępu technologicznego, nowych tendencji gospodarczych i modeli wzrostu gospodarczego, tworząc synergie z normami międzynarodowymi i światowymi.
   Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Normy są często postrzegane jako sprawa techniczna, ale przedsiębiorstwa i konsumenci na jednolitym rynku na co dzień odczuwają ich istotne skutki gospodarcze i korzyści. Dobrze funkcjonujący system normalizacji pomoże Europie utrzymać przewagę jako pionier nowatorskich rozwiązań, dostosować się do zmian oraz wykorzystać możliwości w takich dziedzinach jak internet rzeczy, duże zbiory danych, zaawansowane technologie produkcyjne, robotyka, druk 3D, technologia blockchain i sztuczna inteligencja. Jednocześnie nasze normy powinny chronić Europejczyków, gwarantując im wysoki poziom bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony konsumentów i środowiska”.
   W komunikacie przedstawiono przegląd funkcjonowania europejskiego systemu normalizacji, podsumowano inicjatywy z ubiegłych lat oraz przedstawiono cztery działania, które Komisja podejmie niezwłocznie, aby poprawić skuteczność, przejrzystość i pewność prawa dla podmiotów zaangażowanych w opracowywanie zharmonizowanych norm:
• jak najszybsze usunięcie zaległości w zakresie zharmonizowanych norm, które nie zostały uwzględnione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
• usprawnienie wewnętrznego procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie decyzji o publikacji odniesień do norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym,
• opracowanie dokumentu zawierającego wytyczne na temat praktycznych aspektów wdrażania rozporządzenia w sprawie normalizacji,
• wzmacnianie na bieżąco systemu konsultantów, który ma wspierać szybkie i solidne oceny zharmonizowanych norm oraz ich terminowe publikowanie w Dzienniku Urzędowym.
    Komisja będzie nadal współpracować ze wszystkimi właściwymi partnerami, aby europejski system normalizacji europejskiej był nadal skuteczny i stanowił podstawę w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.
   Plan działania jest przyjmowany równocześnie z komunikatem w sprawie jednolitego rynku oraz komunikatem w sprawie lepszego środowiska inwestycyjnego w Europie, w których przedstawiono aktualną ocenę utrzymujących się barier i możliwości na w pełni funkcjonującym jednolitym rynku.
Kontekst
   Normy europejskie zastępują potencjalnie sprzeczne ze sobą normy krajowe we wszystkich państwach członkowskich Unii. Ułatwiają one w ten sposób dostęp do jednolitego rynku tym, którzy z nich korzystają. Normy przyczyniają się zatem do ciągłego pogłębiania jednolitego rynku. Promując zbieżność norm europejskich i międzynarodowych, Unia Europejska eksportuje również najlepsze praktyki i zwiększa synergie w globalnych łańcuchach wartości. Przyczynia się to do nasilenia wymiany handlowej i umożliwia europejskim przedsiębiorcom rozwój działalności na skalę światową.
   Norma zharmonizowana to europejska norma opracowana przez uznaną europejską organizację normalizacyjną na wniosek Komisji Europejskiej. Normy te stają się częścią unijnego prawa i gdy są stosowane, dają producentom na całym jednolitym rynku domniemanie zgodności z wymogami przepisów UE. To z kolei zapewnia użytkownikom pewność prawa i umożliwia w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom wprowadzanie na rynek produktów zgodnych z przepisami UE i bez dodatkowych kosztów.
   Europejski system normalizacji opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym Komisji ze społecznością normalizacyjną. Rozporządzenie w sprawie normalizacji, które weszło w życie w 2013 r., wprowadziło nowy podział ról i obowiązków w systemie. Zapewnia ono również solidne ramy dla wymogów dotyczących włączenia, dzięki czemu w procedurach normalizacji bierze się pod uwagę interesy małych i średnich przedsiębiorstw, konsumentów i pracowników, a także względy ochrony środowiska.
   Zadaniem Komisji jest ocena europejskich norm zharmonizowanych. Sprawdza ona również, czy normy są zgodne z wymogami odpowiednich zharmonizowanych przepisów w Unii. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzono znaczenie tej roli Komisji i podkreślono jej skutki prawne.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.