Prezydencja austriacka wypracowała wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie środków ułatwiających obrót towarami w UE. Nowe przepisy usprawnią i rozszerzą stosowanie zasady wzajemnego uznawania.

   „Szersze zastosowanie zasady wzajemnego uznawania jest dobre dla producentów, dobre dla handlowców i dobre dla konsumentów. Nowe przepisy będą oznaczać mniej biurokracji, więcej szans biznesowych, szerszy wybór i bardziej konkurencyjne ceny”- powiedziała Margarete Schrambök, austriacka minister spraw cyfrowych i gospodarczych.
Zasada wzajemnego uznawania ma być stosowana sprawniej, gdyż proponowane rozporządzenie:
• doprecyzowuje zakres wzajemnego uznawania. Dzięki temu firmy i organy krajowe zyskają większą pewność prawną, kiedy można zasadę tę zastosować
• wprowadza oświadczenie o wzajemnym uznawaniu. Dzięki niemu łatwiej będzie wykazać, że towary zostały już legalnie wprowadzone do obrotu w państwie UE. Podmioty gospodarcze mogłyby stosować takie oświadczenie w ramach oceny danych towarów
• ustanawia mechanizm rozwiązywania problemów oparty na sieci SOLVIT. Ma on zapewnić praktyczne rozwiązania w razie sporów o to, czy decyzja administracyjna odmawiająca dostępu do rynku lub ograniczająca ten dostęp jest zgodna z zasadą wzajemnego uznawania
• ulepsza współpracę administracyjną poprzez punkty kontaktowe ds. produktów i szersze korzystanie z technologii IT. Dzięki temu wzrosnąć ma wymiana informacji i pogłębić się zaufanie między organami krajowymi
• przewiduje możliwość wsparcia finansowego ze strony UE na tworzenie wyżej wspomnianych mechanizmów w ramach nowych przepisów.
   Gdy Rada i Parlament formalnie przyjmą proponowane rozporządzenie i wejdzie ono w życie, nowe przepisy zaczną obowiązywać 12 miesięcy później.
Co dalej?
   Zanim rozporządzenie zostanie formalnie przyjęte, Parlament Europejski i Rada muszą zatwierdzić wstępne porozumienie.
Kontekst
   W obecnej sytuacji prawnej firmy nie mogą skutecznie polegać na zasadzie wzajemnego uznawania, kiedy wchodzą na nowe rynki w innych państwach UE. Towarom legalnie wprowadzonym do obrotu w jednym państwie UE nadal czasem bez powodu odmawia się dostępu do rynku w innym państwie UE. W związku z tym firmy, gdy próbują wejść na nowy rynek, mają w zwyczaju dostosowywać swoje towary do odmiennych wymogów takiego rynku. Generuje to niepotrzebne koszty i opóźnienia.
   Zasada wzajemnego uznawania wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jeden ze sposobów, dzięki któremu możliwy jest swobodny przepływ towarów na rynku wewnętrznym. W myśl zasady wzajemnego uznawania państwo członkowskie nie może zabronić sprzedaży na swoim terytorium produktów, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet jeśli produkty te powstały zgodnie z innymi przepisami technicznymi niż produkty lokalne. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są ograniczenia wynikające z uzasadnionego interesu publicznego, proporcjonalne do realizowanych celów.
Projekt nowego rozporządzenia Komisja przedstawiła 19 grudnia 2017 r. jako element pakietu towarowego, na który składa się jeszcze proponowane rozporządzenie o przepisach i procedurach dotyczących przestrzegania i egzekwowania unijnej legislacji harmonizacyjnej w zakresie towarów.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.