Aby zaostrzyć walkę z terroryzmem i poważnymi przestępstwami, UE poszerza dostęp jednostek analityki finansowej i organów ścigania do informacji finansowych. Ambasadorzy państw UE ustalili stanowisko negocjacyjne Rady w sprawie dyrektywy mającej ułatwić korzystanie z informacji finansowych i innych do zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

   „Przestępcy mający kilka kont bankowych w kraju lub za granicą mogą szybko transferować środki. Aby organy ścigania mogły prowadzić dochodzenia, a kiedy trzeba – zamrażać środki, zanim znikną, potrzebują bezpośredniego i szybkiego dostępu do informacji finansowych. Proponowane przepisy jasno określają zasadę dostępu i wymiany takich informacji” – powiedział Herbert Kickl, minister spraw wewnętrznych Austrii.
   Obecna unijna dyrektywa zapobiegająca praniu pieniędzy wymaga, by państwa członkowskie dysponowały scentralizowanymi rejestrami rachunków bankowych lub systemami wyszukiwania danych pozwalającymi szybko identyfikować posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych oraz bezpiecznych skrytek depozytowych. Daje ona też bezpośredni dostęp do informacji z rejestrów jednostkom analityki finansowej. W myśl stanowiska negocjacyjnego państwa członkowskie musiałyby:
• zadbać, by także właściwe organy ścigania miały prawo bezpośredniego, szybkiego dostępu i przeszukiwania informacji o rachunku bankowym do celów zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania
• zadbać, by jednostki analityki finansowej były uprawnione do terminowego odpowiadania na wnioski właściwych organów ścigania o informacje finansowe lub o analizę
• określić, które organy mają mieć bezpośredni dostęp do informacji o rachunku bankowym (przynajmniej biura ds. odzyskiwania mienia) i mogą wnosić o informację lub analizę do jednostek analityki finansowej – i powiadomić o tym Komisję
• zadbać, by wyznaczone właściwe organy musiały terminowo odpowiadać na wnioski krajowej jednostki analityki finansowej o informacje z zakresu egzekwowania prawa
• zadbać, by właściwe organy i jednostka analityki finansowej były uprawnione do odpowiadania (bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowej jednostki Europolu) na należycie uzasadnione wnioski Europolu związane z informacjami o rachunku bankowym i informacjami finansowymi.
   Na podstawie tego mandatu prezydencja podejmie negocjacje z Parlamentem Europejskim, gdy tylko ustali on swoje stanowisko.
Kontekst
   Obecne unijne przepisy przeciw praniu pieniędzy koncentrują się na aspektach związanych z rynkiem wewnętrznym i prawem karnym. 17 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę mającą wzmocnić przepisy pod kątem współpracy organów ścigania, tak by właściwe organy miały na czas dostęp do niezbędnych informacji, a tym samym mogły zapobiegać poważnym przestępstwom i terroryzmowi oraz prowadzić dochodzenia w ich sprawie.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.