Rada uzgodniła 19 listopada br. całkowity dopuszczalny połów (TAC) i kwoty połowu niektórych ryb głębinowych w unijnych i międzynarodowych wodach północno-wschodniego Atlantyku na lata 2019 i 2020. Uzgodnienia dotyczą stad: rekinów głębinowych, pałasza czarnego, beryksa, buławika czarnego i morlesza bogara.

   Ponieważ gatunki głębinowe są wrażliwe na działalność człowieka i wymagają ochrony przed nadmierną eksploatacją, Rada postanowiła zwiększyć całkowity dopuszczalny połów z 2 stad, a w odniesieniu do 10 – go zmniejszyć.
   „Trwałość stad oraz rentowność unijnego rybołówstwa to kluczowe kryteria w ustalaniu limitów połowowych. Dzisiaj postanowiliśmy dokonać cięć w uprawnieniach do poławiania stad głębinowych na lata 2019 i 2020. Posłuży to ochronie środowiska morskiego i długofalowo pomoże naszemu rybołówstwu” – powiedziała Elisabeth Köstinger, austriacka minister zrównoważonego rozwoju i turystyki, a zarazem przewodnicząca Rady.
Szczegóły porozumienia
   Rada potwierdziła propozycję Komisji, by w najbliższych 2 latach zwiększyć kwoty na morlesza bogara wokół Azorów i na buławika czarnego w wodach południowo-zachodnich w związku z pomyślnymi danymi naukowymi. Z uwagi na małą ilość poławianych ryb oraz na dane naukowe anulowano system TAC w odniesieniu do widlaka białego w północno-wschodnim Atlantyku, buławika czarnego w Morzu Północnym oraz pałasza czarnego w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak.
   Połowy gardłosza atlantyckiego pozostają zabronione.
Co dalej?
   Po prawno-językowej kontroli tekstu porozumienie zostanie przekazane Radzie do ostatecznego przyjęcia bez uprzedniej dyskusji na jednym z najbliższych posiedzeń. Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.
Kontekst
   Proponowane rozporządzenie wyznacza limity połowów dla unijnych flot rybackich, jeżeli chodzi o najważniejsze ekonomicznie gatunki głębinowe w unijnych i międzynarodowych wodach północno-wschodniego Atlantyku.
Stada głębinowe to stada żyjące w wodach za głównymi łowiskami znajdującymi się na szelfach kontynentalnych. Ryby z tych stad stanowią ok. 1% wszystkich połowów w północno-wschodnim Atlantyku.
   Unia reguluje eksploatację stad głębinowych od 2003 r. całkowitym dopuszczalnym połowem (dla konkretnych gatunków i obszarów) oraz maksymalnym nakładem połowowym w północno-wschodnim Atlantyku. Uprawnienia do połowów są rozdzielane co dwa lata na podstawie danych naukowych i zgodnie z rozporządzeniem 1380/2013 w sprawie zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa.
    Danych naukowych dostarcza Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES). Ostatnie informacje o biologicznym stanie stad głębinowych opublikowała 7 czerwca 2018 r.
   W ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa uprawnienia do połowów ustalać należy również zgodnie z zasadą ostrożności i z celem, którym jest przywrócenie i utrzymanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.
   W myśl art. 43 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustalanie i przydzielanie uprawnień do połowów w ramach wspólnej polityki rybołówstwa jest zadaniem Rady.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.