UE wprowadza lepsze zabezpieczenia dowodów tożsamości, by zmniejszyć oszustwa związane z ich wykorzystaniem. 15 listopada br. ambasadorowie UE uzgodnili stanowisko Rady w sprawie proponowanego rozporządzenia, które ma poprawić zabezpieczenia dowodów tożsamości obywateli UE oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin spoza UE. Nowo proponowane przepisy zwiększą bezpieczeństwo obrotu tymi dokumentami, gdyż wprowadzą minimalne standardy zarówno informacji w nich zamieszczanych, jak i zabezpieczeń wspólnych dla wszystkich wydających je państw członkowskich.

   „Odpowiednie zabezpieczenie dowodów tożsamości to nieodzowne narzędzie w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Lepiej zabezpieczone dokumenty trudniej sfałszować. Trudniej też o kradzież tożsamości" – powiedział Herbert Kickl, minister spraw wewnętrznych Austrii.
   Na podstawie tego mandatu prezydencja podejmie negocjacje z Parlamentem Europejskim, gdy tylko ustali on swoje stanowisko.
Standardy bezpieczeństwa dowodów tożsamości
   W myśl nowych przepisów dowody tożsamości mają być wyrabiane w jednolitym formacie karty kredytowej (ID-1), mieć pole do odczytu maszynowego i odpowiadać minimalnym standardom bezpieczeństwa wskazanym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Mają też zawierać zdjęcie i dwa odciski palców posiadacza (w formie cyfrowej na mikroprocesorze bezstykowym).
   Maksymalny okres ważności dowodów tożsamości wyniesie 10 lat. Dowody o dłuższej ważności państwa członkowskie będą mogły wydawać osobom, które ukończyły 70 lat. Dowody tożsamości wydane dzieciom poniżej 12 roku życia będą ważne przez maksymalnie 5 lat.
Ważność obecnych dokumentów
   Mandat negocjacyjny przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie 2 lata po przyjęciu. To znaczy, że od tego momentu wszystkie nowo wydawane dokumenty będą musiały być zgodne z nowymi kryteriami.
    Obecne dowody tożsamości, które nie spełniają wymogów, zasadniczo stracą ważność 10 lat po rozpoczęciu stosowania nowych przepisów lub w momencie wygaśnięcia ważności – zależnie od tego, która data przypadnie wcześniej. Dowody tożsamości wydane obywatelom, którzy ukończyli 70 lat, pozostaną ważne do czasu wygaśnięcia, o ile spełniają standardy bezpieczeństwa i mają pole do odczytu maszynowego.
   Najmniej bezpieczne dowody tożsamości, które nie spełniają minimalnych wymogów bezpieczeństwa lub nie mają pola do odczytu maszynowego, utracą ważność w ciągu 5 lat.
Dokumenty pobytowe
   Proponowane przepisy wskazują też, jakie minimalne informacje muszą się znaleźć w dokumentach pobytowych wydawanych obywatelom UE, i harmonizują format i inne specyfikacje dokumentów pobytowych wydawanych pozaunijnym członkom rodzin obywateli UE.
Kontekst
   W ostatnich latach wprowadzono unijne standardy bezpieczeństwa dokumentów tożsamości i podróży, w tym paszportów, wiz oraz zezwoleń na pobyt obywateli państw trzecich. Jednak w ramach obecnych przepisów poziomy bezpieczeństwa krajowych dowodów tożsamości i dokumentów pobytowych obywateli UE i członków ich rodzin znacznie się różnią, co zwiększa ryzyko fałszerstw.
   Nowe przepisy znalazły się w projekcie rozporządzenia zaproponowanym przez Komisję 17 kwietnia 2018 r.
   Proponowane przepisy nie wymagają od państw członkowskich wprowadzenia dowodów tożsamości lub dokumentów pobytowych, jeśli nie są one przewidziane w prawie krajowym.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.