UE zacieśnia współpracę i koordynację między urzędnikami łącznikowymi oddelegowanymi przez państwa członkowskie lub przez UE do państw trzecich, gdzie zajmują się oni problemami związanymi z imigracją. Ambasadorowie państw UE uzgodnili 15 listopada br. stanowisko negocjacyjne Rady w sprawie wniosku dotyczącego poprawy funkcjonowania istniejącej europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji.

Stanowisko negocjacyjne uwzględnia przepisy dotyczące:
• ustanowienia na szczeblu UE rady sterującej – pomoże to poprawić zarządzanie siecią i usprawnić współpracę urzędników łącznikowych, jednocześnie nie naruszając kompetencji organów oddelegowujących urzędników, tak by zapewnić skuteczność i jasne zasady komunikacji
• wzmocnienia roli urzędników łącznikowych w walce z przemytem migrantów i w zbieraniu informacji w celu wsparcia zarządzania granicami zewnętrznymi UE
• udostępniania środków finansowych na wsparcie działalności urzędników łącznikowych (będą one przyznawane w porozumieniu z radą sterującą).
   „Współpraca z państwami trzecimi to jeden z zasadniczych elementów reakcji UE na problem migracji. Jeśli ma ona przynosić wyniki i jeśli nasze wspólne działania mają być jak najbardziej skuteczne, niezbędna jest ścisła koordynacja, zwłaszcza między naszymi urzędnikami łącznikowymi oddelegowanymi do tych państw” – powiedział Herbert Kickl, minister spraw wewnętrznych Austrii.
   Na podstawie tego mandatu prezydencja Rady podejmie negocjacje z Parlamentem Europejskim, gdy tylko ustali on swoje stanowisko.
Informacje ogólne
   Urzędnicy łącznikowi ds. imigracji są oddelegowywani przez państwa członkowskie i przez UE do państw trzecich, gdzie nawiązują i rozwijają kontakty z organami państwa przyjmującego w celu rozwiązywania problemów migracyjnych (zapobieganie nielegalnej migracji i walka z tym zjawiskiem, ułatwianie powrotów, zarządzanie legalną migracją). W 2004 r. UE przyjęła rozporządzenie o utworzeniu europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji. Miała ona pomóc skoordynować działania tych urzędników w obrębie poszczególnych państw trzecich lub, szerzej, regionu.
   Obecnie prawie 500 urzędników łącznikowych oddelegowanych przez państwa członkowskie pracuje w ponad 100 państwach, a luki w koordynacji nadal się utrzymują. Ponadto, w ramach kompleksowej reakcji UE na problem migracji, rolę urzędników łącznikowych w niektórych dziedzinach można by zwiększyć. W odpowiedzi na te wyzwania Komisja Europejska przedstawiła 17 maja 2018 r. projekt rozporządzenia mającego wzmocnić europejską sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.