UE dostosowuje do postępu technicznego przepisy o homologacji typu różnych lekkich silnikowych pojazdów dwu-, trój- lub czterokołowych. Unijni ambasadorowie potwierdzili 15 listopada br. porozumienie z Parlamentem Europejskim. Nowe przepisy przewidują, że badanie do celów homologacji typu powinno być przeprowadzane po większym przebiegu niż poprzednio. W ten sposób można uzyskać wiarygodniejszą ocenę systemu kontroli emisji.

   Nowe przepisy zwalniają również z obowiązku zainstalowania układu diagnostyki pokładowej dodatkowe kategorie pojazdów lekkich. Taki układ służy monitorowaniu stanu systemu kontroli emisji i informuje o jego pogarszaniu się oraz awariach.
   Na 2024 r. przesunięto datę, od której zaczną obowiązywać kolejne dopuszczalne wartości emisji dotyczące niektórych lekkich pojazdów silnikowych. Tym samym producenci zyskali więcej czasu na przygotowania.
Proponowane rozporządzenie przewiduje także, że uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych będzie ważne przez dodatkowych pięć lat.
   Akt wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.