Znowelizowane prawa pasażerów kolei powinny obejmować wyższe stawki odszkodowań za opóźnienia i lepszą pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Posłowie poparli zmiany w przepisach z 2009 r., które mają na celu zapewnienie skuteczniejszej pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, łatwiejszego dostępu do wagonu rowerzystom oraz jaśniejszych procedur rozpatrywania skarg. Ponadto przedsiębiorstwa kolejowe powinny poprawić sposób informowania pasażerów o ich prawach i zwiększyć odszkodowania wypłacane w przypadku opóźnień osobom dojeżdżającym do pracy.

Wyższe stawki odszkodowań w przypadku dużych opóźnień
   Posłowie do PE zwiększyli odszkodowanie za opóźnienia dłuższe niż godzina z 25 do 50 procent ceny biletu. Pasażerowie mają prawo do odszkodowania, a także do zachowania prawa do kontynuowania podróży lub zmiany planu podróży.
   Pasażerowie mieliby prawo do odszkodowania w wysokości 75% ceny biletu w przypadku opóźnienia o półtorej godziny oraz 100% ceny biletu w przypadku opóźnień przekraczających dwie godziny.
   Parlament chce również, by pasażerowie spóźnieni na przesiadkę z powodu opóźnienia poprzedniego pociągu nie byli pozostawiani sami sobie. Posłowie proponują, aby w przypadku podróży wieloetapowej, gdy pasażerowi wydano kilka biletów, prawo pasażera do informacji, pomocy i odszkodowania było takie same jak w przypadku otrzymania jednego biletu na całą podróż.
Posłowie odrzucili propozycję zwolnienia przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania pod pretekstem „wyjątkowych okoliczności”.
Lepsza pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
   Pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej powinna być bezpłatna i dostępna na większych stacjach bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.
   Posłowie ograniczyli również wymagany czas na wstępne powiadomienie w przypadku, gdy potrzebna jest pomoc na mniejszych stacjach i doprecyzowali zapisy dotyczące odpowiedzialności operatorów kolejowych i zarządców stacji za pełne zrekompensowanie pasażerom strat lub szkód w sprzęcie do poruszania się.
Więcej miejsca dla rowerów
   Pasażerowie mają prawo zabrać ze sobą do pociągu rower, również w pociągach dużych prędkości, pociągach dalekobieżnych, pociągach transgranicznych i lokalnych. Przyjęty tekst stanowi, że nowe i odnowione pociągi muszą mieć dobrze oznaczone miejsca do transportu rowerów bez konieczności ich zdemontowania.
Jednolite stosowanie unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów kolei
   Posłowie poparli również wcześniejsze stopniowe wygaszanie tymczasowych zwolnień stosowanych przez kilka państw członkowskich pozwalających im na wybiórcze stosowanie przepisów dotyczących krajowych usług kolejowych z 2009 roku. Zwolnienia te powinny wygasnąć najpóźniej rok po wejściu w życie obecnej nowelizacji.
   Posłowie chcą również, aby znowelizowane przepisy były stosowane w odniesieniu do kolei podmiejskich.
To wielki dzień dla praw konsumentów. Już wkrótce pasażerowie będą mogli wziąć rower do każdego pociągu, a osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mogły oczekiwać lepszej pomocy na stacjach i w pociągach. Parlament bardzo poważnie traktuje prawa konsumentów, dlatego proponujemy również wyższe odszkodowania w przypadku opóźnień i chcemy zapewnić pełną ochronę przepisów pasażerom podróżujący na trasach obejmujących więcej niż jedno połączenie i posiadającym osobne bilety” – powiedział sprawozdawca Bogusław Liberadzki (S&D, Polska).
Następny etap
   Posłowie przyjęli stanowisko Parlamentu w sprawie zmiany przepisów dotyczących praw pasażerów w ruchu kolejowym 533 głosami za, przy 37 głosach przeciw i 47 wstrzymujących się. Negocjacje w sprawie ostatecznego brzmienia nowych przepisów będą mogły się rozpocząć po przyjęciu stanowiska przez Radę.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.