UE potrzebuje kompleksowego, stałego i obiektywnego mechanizmu ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych, stwierdził 14 listopada br. Parlament Europejski. Posłowie wyrażają w rezolucji ubolewanie, że Komisja Europejska do tej pory nie przedstawiła propozycji legislacyjnej w sprawie ustanowienia takiego mechanizmu, mimo, że Parlament wystąpił o to już w październiku 2016 r.

   Zauważają, że od tego czasu Parlament wykonał bezprecedensowy krok, wzywając Radę do zastosowania art. 7 Traktatu UE przeciwko Węgrom i ustalenia istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości leżących u podstaw UE, podczas gdy Komisja podjęła inicjatywę w odniesieniu do Polski i zwróciła się również o wszczęcie postępowania na mocy art. 7.
   Wzywają Radę do "właściwego wypełniania" jej roli w trwających procedurach opartych na artykule 7. traktatu i do przekazywania Parlamentowi niezwłocznie pełnej informacji na każdym etapie postępowania. Oczekują też zaproszenia przedstawicieli Parlamentu na posiedzenie Rady do Spraw Ogólnej (GAC) w celu zaprezentowania stanowiska posłów w sprawie Węgier.
   Wskazują również na rosnące obawy dotyczące demokracji i praworządności na Malcie, Słowacji i w Rumunii oraz na dużą liczbę postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko kilku państwom członkowskim w dziedzinie sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.
   Parlament ostrzega, że wyzwania dla rządów prawa i demokracji w całej UE stanowią zagrożenie dla wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz legalności działań zewnętrznych UE, w szczególności w odniesieniu do jej polityki akcesyjnej i polityki sąsiedztwa.
   Posłowie do PE podkreślają, że procedura praworządności ustanowiona przez Komisję w 2014 r., która została zastosowana dotychczas jedynie wobec Polski, okazała się niewystarczająca do zapobieżenia zagrożeniom lub ich wyeliminowaniu.
   Mechanizm zaproponowany przez Parlament Europejski opierałby się na corocznej, opartej na dowodach ocenie przestrzegania przez wszystkie państwa członkowskie wartości zapisanych w art. 2 Traktatu UE. Ocena mogłaby stanowić podstawę zaleceń dla poszczególnych krajów - tak jak ma to miejsce w przypadku polityki gospodarczej. Parlament proponuje też zorganizowanie debat międzyparlamentarnych (między parlamentem danego państwa a Parlamentem Europejskim).
   Ten nowy instrument, jak stwierdzono w rezolucji, mógłby być powiązany z projektem legislacyjnym zaproponowanym przez Komisję w celu ochrony budżetu UE w przypadku niedociągnięć w zakresie praworządności.
   Tekst stanowi podsumowanie debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym 23 października z udziałem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa i przedstawicielki austriackiej prezydencji w Radzie UE. Rezolucja została przyjęta przez podniesienie rąk. Nie ma charakteru ustawodawczego.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.