13 listopada br. posłowie do PE potwierdzili swoje stanowisko w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE. Obejmuje ono dokładny podział kwot przewidzianych dla każdego unijnego programu.

   Parlament podkreśla w rezolucji swoją "jedność i gotowość" do negocjacji z ministrami UE w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027 i ubolewa, że państwa członkowskie nie poczyniły "znaczących postępów" w poszukiwaniu wspólnego stanowiska. Posłowie oczekują "osiągnięcia dobrego porozumienia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.”. Jeśli jednak Rada nie przyjmie wspólnego stanowiska na czas, przyjęcie WRE przed wyborami może okazać się niemożliwe. Posłowie obawiają się, „poważnych komplikacji z uruchomieniem nowych programów z powodu późnego przyjęcia ram finansowych, jak to miało miejsce w przeszłości". Na konsekwencje potencjalnego opóźnienia zwraca również uwagę Komisja Europejska w specjalnym opracowaniu (po angielsku).
   Posłowie uważają, że propozycja WRF przedstawiona przez Komisję Europejską jest punktem wyjścia, ale jej proponowany poziom "nie pozwoli UE wywiązać się ze swoich zobowiązań politycznych i reagować na ważne wyzwania w przyszłości". Parlament sformułował listę priorytetów, między innymi:
- Budżet programu badawczego "Horyzont Europa" powinien wynieść 120 mld EUR (Komisja proponuje 83,5 mld EUR);
- Wzmocnienie europejskiego strategicznego planu inwestycyjnego ("plan Junckera");
- Zwiększenie finansowania infrastruktury transportowej i MŚP;
- Utrzymanie finansowania długoletniej polityki spójności i polityki rolnej;
- Podwojenie środków na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, potrojenie środków na program Erasmus+;
- ustalić wkład UE w realizację celów w zakresie klimatu na poziomie co najmniej 25 % wydatków w ramach wieloletnich ram finansowych i na poziomie 30 % jak najszybciej, najpóźniej do 2027 r. .
Nowy i prostszy system dochodów
   Jeśli chodzi o reformę źródeł dochodów UE ("zasoby własne"), posłowie uważają, że obecny system jest "wysoce złożony, niesprawiedliwy i nieprzejrzysty oraz całkowicie niezrozumiały dla obywateli UE".
   Nowy, prostszy system powinien znacząco zmniejszyć bezpośrednie wkłady państw członkowskich opartych na dochodzie narodowym brutto oraz zagwarantować odpowiednie finansowanie wydatków UE w ramach nowych WRF. Parlament popiera również zniesienie wszystkich rabatów i innych mechanizmów korygujących.
   Posłowie domagają się ustanowienia nowych zasobów własnych, takich jak zasoby oparte na nowym systemie podatku od osób prawnych (w tym opodatkowania dużych przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym), na dochodach z systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz na podatku plastikowym.
   Podkreślają, że dochody i wydatki powinny być traktowane podczas negocjacji jako jeden pakiet. Oznaczałoby to, że wszystkie elementy pakietu WRF/Środków Własnych, a zwłaszcza dane liczbowe dotyczące WRF, powinny pozostać na stole negocjacyjnym do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.
   Sprawozdanie okresowe w sprawie stanowiska Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w celu osiągnięcia porozumienia - sporządzone przez sprawozdawców Jana Olbrychta (EPP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérarda Deprez (ALDE, BE) i Janusza Lewandowskiego (EPL, PL) zostało przyjęte 429 głosami "za", 207 głosami "przeciw", przy 40 głosach wstrzymujących się.
Kolejne kroki
   Od czasu przyjęcia rezolucji w sprawie wieloletnich ram finansowych w marcu 2018 roku Parlament jest gotowy do negocjacji, a rozmowy mogą się rozpocząć, gdy tylko Rada uzgodni wspólne stanowisko. Przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie WRF wymaga zgody Parlamentu.
Do czego służy budżet UE
   Około 94% budżetu UE trafia do obywateli, regionów, miast, rolników i przedsiębiorstw. Wydatki administracyjne UE stanowią około 6 proc. całkowitych wydatków.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.