Parlament Europejski przyjmuje do roku 2030 wiążące cele dla energii odnawialnej (32%) i orientacyjne cele dla efektywności energetycznej (32,5%), niezbędne dla osiągnięcia klimatycznych zamierzeń UE.

   We wtorkowym głosowaniu, 13 listopada br., Parlament potwierdził nieformalne porozumienia, osiągnięte w czerwcu przez Parlament i Radę . Porozumienie na temat efektywności energetycznej przyjęto 434 głosami, do 104, przy 37 wstrzymujących się od głosu. Porozumienie na temat odnawialnych źródeł energii przyjęto 495 głosami, do 68, przy 61 wstrzymujących się od głosu. . Porozumienie na temat zarządzania Unią energetyczną przyjęto 475 głosami, do 100 przy 33 wstrzymujących się od głosu. Te trzy ważne dokumenty legislacyjne stanowiące część pakietu: Czysta energia dla wszystkich Europejczyków.
   Do 2030 r. efektywność energetyczna w UE musi poprawić się o 32,5%, podczas gdy udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co najmniej 32% końcowego zużycia brutto w UE. Oba cele mają zostać poddane przeglądowi do 2023. Cele te będzie można jedynie podnieść, a nie obniżyć.
Niższe rachunki oraz prawo do samowystarczalności energetycznej
   Dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej Europejczycy będą mogli zmniejszyć swoje rachunki za energię. Ponadto Europa zmniejszy swoją zależność od zewnętrznych dostawców ropy naftowej i gazu, poprawi lokalną jakość powietrza i będzie chronić klimat.
   Po raz pierwszy państwa członkowskie będą również zobowiązane do ustanowienia specjalnych środków w zakresie efektywności energetycznej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
Państwa członkowskie będą musiały zapewnić obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby oraz na magazynowanie i sprzedaż nadwyżki produkcji.
W stronę biopaliw drugiej generacji
   Biopaliwa drugiej generacji mogą odegrać znaczącą rolę w zmniejszeniu ilości dwutlenku węgla wytwarzanego przez transport. Do 2030 roku, co najmniej, 14% paliw wykorzystywanych w transporcie musi pochodzić ze źródeł odnawialnych.
   Jednakże biopaliwa pierwszej generacji o wysokim ryzyku "pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów" (ILUC, tj. gdy grunty, na których znajdują się łąki lub lasy, zostają przestawione na produkcję żywności, co zwiększa emisje CO2), od 2030 roku nie będą już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej. Od 2019 roku udział biopaliw pierwszej generacji w realizacji tych celów będzie stopniowo malał, aż do osiągnięcia zerowego poziomu w 2030 roku.
Zarządzanie w celu osiągnięcia Unii Energetycznej
   Każde państwo członkowskie musi przedstawić dziesięcioletni "zintegrowany krajowy plan w zakresie energii i klimatu" wraz z krajowymi celami, planami uczestnictwa, polityką i środkami na wykonanie przedstawionych planów do dnia 31 grudnia 2019 roku, a następnie co dziesięć lat.
Kolejne kroki
   Po formalnym przyjęciu porozumienia przez Radę nowe zasady zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu. Rozporządzenie w sprawie zarządzania będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Nowe elementy pozostałych dwóch dyrektyw będą musiały stać się częścią do prawa krajowego nie później niż 18 miesięcy od ich wejścia w życie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.