W 2017 r. w Polsce zanotowano spadek liczby incydentów antysemickich. Doszło do 73 takich przypadków, podczas gdy w 2016 r. było ich 101, a w 2015 r. 167 - wynika z opublikowanego 9 listopada br. raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

   Jak wynika z dokumentu, 73 incydenty zarejestrowane w Polsce w ubiegłym roku to w znacznej większość różne formy mowy nienawiści, graffiti i napisy, także w sieci. W 12 przypadkach chodziło o obelgi i groźby przeciw osobom pochodzenia żydowskiego. Trzy sprawy dotyczyły fizycznych ataków, a w przypadku dwóch doszło do uszkodzenia mienia.
   Raport dotyczy antysemityzmu także w innych krajach Unii Europejskiej.
   Zgodnie z dokumentem, w 2017 r. w Niemczech doszło do 1504 „przestępstw o podłożu politycznym z motywem antysemickim". Była to najwyższa liczba od 2014 r.
   We Francji z kolei zanotowano 311 incydentów antysemickich. To znaczny spadek od 2015 r., gdy miało miejsce 808 takich przypadków.
   Unijna agencja informuje, że dane dotyczące poszczególnych krajów „zasadniczo nie są porównywalne", m.in. dlatego że są gromadzone przy użyciu różnych metod i pochodzą z różnych źródeł w państwach członkowskich UE.
   Agencja Praw Podstawowych jest agencją UE powołaną w 2007 r. z siedzibą w Wiedniu. Doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych, takich jak: dyskryminacja, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, rasizm i ksenofobia, ochrona danych, prawa ofiar przestępstw i prawa dzieci.
Za: PAP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.