„Przekształcamy agencję eu-LISA w centralny ośrodek naszych systemów informacyjnych związanych z granicami, migracją i bezpieczeństwem” – zapowiada komisarz Dimitris Avramopoulos. Rada UE przyjęła wniosek Komisji dotyczący wzmocnienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

   Wzmocnienie agencji eu-LISA, które jest priorytetem politycznym na lata 2018–2019, zapewni większą interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych dotyczących migracji, bezpieczeństwa i zarządzania granicami oraz pomoże zlikwidować istotne luki w zakresie bezpieczeństwa.
   Europejski komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos z zadowoleniem przyjął decyzję o przyjęciu wniosku: „Przekształcamy agencję eu-LISA w centralny ośrodek naszych systemów informacyjnych związanych z granicami, migracją i bezpieczeństwem. Informacje są skutecznym orężem, a silniejsza agencja pomoże zagwarantować, by urzędnicy imigracyjni, straż graniczna i organy ścigania dysponowali odpowiednimi informacjami w odpowiednim momencie. Modernizacja agencji będzie kropką nad i w procesie tworzenia prawdziwej unii bezpieczeństwa”.
   Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King powiedział: „Modernizacja agencji eu-LISA to podstawowy krok naprzód w naszych staraniach o to, by nasze systemy informacyjne były w większym stopniu interoperacyjne. To z kolei zapewni policjantom i strażnikom granicznym pracującym w terenie kompletne, dokładne i wiarygodne informacje niezbędne do skutecznego wykonywania ich obowiązków. Teraz wspólnie z pozostałymi prawodawcami postaramy się jak najszybciej osiągnąć porozumienie w sprawie naszych wniosków dotyczących interoperacyjności”.
   Zaproponowana przez Komisję w czerwcu 2017 r. modernizacja agencji eu-LISA umożliwi agencji realizację większej liczby zadań i zapewni scentralizowane zarządzanie operacyjne systemami informacyjnymi UE na potrzeby migracji, bezpieczeństwa i zarządzania granicami. Zadania agencji eu-LISA:
• Wprowadzanie interoperacyjności systemów informacyjnych UE: po przyjęciu wniosków Komisji eu-LISA będzie odpowiedzialna za wdrażanie komponentów technicznych w celu zapewnienia interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych
• Opracowywanie nowych systemów: proponowany budżet agencji na lata 2019–2027 w wysokości 2 mld euro zostanie przeznaczony na opracowanie nowych kompleksowych systemów informacyjnych UE – systemu wjazdu/wyjazdu (EES), unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) oraz zmodernizowanego europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS-TCN)
• Modernizacja istniejących systemów: agencja zajmie się obsługą i modernizacją systemu informacyjnego Schengen (SIS), wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz systemu Eurodac, za który odpowiada już teraz
• Wsparcie dla państw członkowskich: agencja będzie w stanie zapewnić państwom członkowskim większe wsparcie techniczne i operacyjne.
Kolejne etapy
   Wniosek został dziś przyjęty przez Radę. 5 lipca 2018 r. był on przedmiotem głosowania w Parlamencie Europejskim. Teraz zostanie wspólnie podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i austriacką prezydencję Rady. Następnie tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później. Zmodernizowana agencja eu-LISA przygotuje niezbędną infrastrukturę dla europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu uruchomienia tych nowych systemów informacyjnych do końca 2021 r.
Kontekst
   W orędziu o stanie Unii z 2016 r. przewodniczący Juncker podkreślił, jak istotne znaczenie ma likwidacja istniejących niedociągnięć w zarządzaniu danymi oraz poprawa interoperacyjności istniejących systemów informacyjnych. W kwietniu 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa, który stanowił punkt wyjścia do dyskusji na temat sposobów poprawy działania unijnych systemów informacyjnych w celu lepszego zarządzania granicami oraz zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego.
   Od tego czasu Komisja regularnie przedstawia informacje na temat postępów w usuwaniu pozostałych luk informacyjnych w systemach informacyjnych UE, tak aby mogły one współpracować w bardziej inteligentny i skuteczny sposób. Obejmuje to wzmocnienie mandatu unijnej agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi (eu-LISA), które Komisja zaproponowała w czerwcu 2017 r. Parlament Europejski i Rada zobowiązały się do priorytetowego zatwierdzenia tej propozycji we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019.
   Agencja eu-LISA działa od grudnia 2012 r. i odpowiada za zarządzanie operacyjne następującymi unijnymi systemami informacyjnymi: SIS II, VIS i EURODAC. Głównym zadaniem operacyjnym jest zapewnienie funkcjonowania tych systemów przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zadaniem agencji jest również zapewnienie niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i integralności danych, a także zgodności z przepisami UE w zakresie ochrony danych.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.