Dziś możemy oglądać nasze ulubione programy wszędzie i o każdej porze. Ta zmiana wymaga nowych przepisów audiowizualnych chroniących dzieci i innych odbiorców. UE zaktualizowała swoje przepisy o audiowizualnych usługach medialnych. W efekcie tradycyjna telewizja będzie konkurować z nowymi usługami (np. rozpowszechnianiem na żądanie) na równych warunkach.

   Po raz pierwszy platformy udostępniania wideo zostaną objęte wymogami, które zagwarantują, że widzowie, zwłaszcza niepełnoletni, będą lepiej chronieni przed treściami szkodliwymi, zawierającymi sceny przemocy lub mowę nienawiści.
   Nowe przepisy mają również zwiększyć różnorodność kulturową i promować europejskie treści, gdyż przewidują, że co najmniej 30% utworów zawartych w katalogach dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie musi pochodzić z Europy.
   Rada UE przyjęła nową dyrektywę 6 listopada. To ostatni krok w procesie ustawodawczym.
   Nowa dyrektywa zmienia obowiązującą dyrektywę o dostarczaniu audiowizualnych usług medialnych przyjętą w 2010 r. Od tego czasu nastąpił znaczny rozwój rynku tych usług. Wraz z szybkimi zmianami technologicznymi zaoferowano nowe rodzaje usług. Zmieniły się też nawyki widzów, a wagi nabrały treści generowane przez użytkowników. Teraz aktualizuje się ramy prawne, aby uwzględnić ten postęp.
Co dalej?
   Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na jej transpozycję do prawa krajowego.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.