6 listopada 2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę pozwalającą zbliżyć przepisy vatowskie o publikacjach elektronicznych i fizycznych. Odtąd państwa członkowskie mogą stosować obniżone, nadzwyczajnie obniżone lub zerowe stawki VAT także do e-publikacji.

   Przyjęcie dyrektywy było możliwe, gdyż 2 października Rada osiągnęła porozumienie polityczne w tej sprawie. Dyrektywa daje państwom członkowskim możliwość, by jeżeli tego zechcą, ustanowić w prawie krajowym obniżone stawki VAT.
   Na mocy obowiązujących przepisów vatowskich (dyrektywa 2006/112/WE) usługi świadczone elektronicznie są opodatkowane według podstawowej stawki VAT (minimum 15%), publikacje na nośnikach fizycznych mogą zaś korzystać ze stawek niższych.
   Otóż do publikacji fizycznych – książek, gazet i czasopism – państwa członkowskie mogą obecnie stosować obniżony VAT (minimum 5%). Niektóre dostały zgodę na nadzwyczajnie obniżony (poniżej 5%) czy zerowy VAT (który obejmuje odliczenie VAT).
   Uzgodniona dyrektywa pozwoli teraz chętnym państwom członkowskim stosować obniżony VAT także do publikacji elektronicznych. Stawki nadzwyczajnie obniżone i zerowe będą dozwolone tylko dla państw członkowskich, które obecnie stosują je już do publikacji fizycznych.
   Nowe przepisy będą stosowane tymczasowo, do momentu wprowadzenia nowego, docelowego systemu VAT. Propozycję takiego systemu opracowała Komisja. Da on państwom członkowskim większą swobodę w ustalaniu stawek VAT.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.