Rada Unii Europejskiej przyjęła 6 listopada br. przepisy, które poprawią funkcjonowanie Eurojustu – unijnej agencji ds. współpracy w sprawach karnych. Znowelizowane rozporządzenie reformuje funkcjonowanie i strukturę Eurojustu: zwiększa jego operacyjną efektywność, aktualizuje ramy ochrony danych oraz zwiększa przejrzystość i demokratyczną kontrolę.

   Rozporządzenie wejdzie w życie rok po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.
Główne nowości to:
• rozróżnienie między operacyjną a kierowniczą funkcją kolegium przedstawicieli krajowych
• nowe przepisy o ochronie danych – zgodne z najnowszymi wymogami ochrony danych w instytucjach UE
• ustanowienie zarządu, który wesprze kolegium w funkcjach kierowniczych i umożliwi szybkie podejmowanie decyzji w kwestiach nieoperacyjnych i strategicznych
• nowe przepisy o programowaniu rocznym i wieloletnim
• reprezentacja Komisji w kolegium i zarządzie
• większa przejrzystość i demokratyczny nadzór prowadzony za pomocą mechanizmu wspólnego oceniania działań Eurojustu przez Parlament Europejski i parlamenty krajowe.
Kontekst
   Eurojust (unijna agencja ds. współpracy w sprawach karnych) powstał w 2002 r. Ma usprawniać koordynację działań i współpracę między państwami członkowskimi podczas postępowań przygotowawczych oraz wnoszenia i popierania oskarżeń. Zajmuje się zwalczaniem poważnej przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.
   W 2017 r. państwa UE poprosiły Eurojust o pomoc w 2550 sprawach. To o 10,6 % więcej niż w 2016 r. 849 z tych spraw zostało zamkniętych jeszcze w tym samym roku.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.