Rada Unii Europejskiej przyjęła 6 listopada br. rozporządzenie o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczne zabezpieczanie i konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa w całej UE. Sprawi to, że w UE będzie bezpieczniej, bo ukrócone zostanie finansowanie działań przestępczych, w tym aktów terroryzmu.

   Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 24 dni po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym UE.
Główne elementy nowych przepisów:
• Jednolite rozporządzenie o nakazach zabezpieczenia i konfiskaty, bezpośrednio obowiązujące w całej UE. Pozwoli to rozwiązać problemy związane z wykonywaniem istniejących instrumentów, które nie zapewniały dostatecznego wzajemnego uznawania.
• Ogólna zasada wzajemnego uznawania: wszystkie orzeczenia sądowe w sprawach karnych wydane w jednym państwie UE będą co do zasady bezpośrednio uznawane i wykonywane przez inne. Rozporządzenie przewiduje (nieliczne) powody mogące uzasadniać nieuznanie bądź niewykonanie.
• Duża różnorodność rodzajów konfiskaty w sprawach karnych, np. konfiskata równowartości, konfiskata bez wyroku skazującego, w tym pewne systemy konfiskaty prewencyjnej, o ile istnieje związek z przestępstwem.
• Standardowe zaświadczenia i procedury, by przyspieszyć i zracjonalizować działania zabezpieczające i konfiskujące.
• Termin 45 dni na uznanie nakazu konfiskaty, a w sprawach pilnych – 48 godzin na uznanie i 48 godzin na wykonanie nakazu zabezpieczającego. Terminy te można wydłużyć jedynie w ściśle określonych okolicznościach.
• Zapewnienie poszanowania praw ofiar przestępstwa do otrzymania odszkodowania i zwrotu mienia w sprawach transgranicznych.
Kontekst
   Nowe rozporządzenie zastępuje decyzje ramowe o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia (z 2003 r.) i o wzajemnym uznawaniu nakazów konfiskaty (z 2006 r.). Uznano, że straciły one swoją aktualność i nie przystawały już do najnowszych przepisów krajowych i unijnych o zabezpieczaniu i konfiskacie, co otwierało przed przestępcami luki prawne.
   Konfiskowanie aktywów pochodzących z działalności przestępczej pozwala bardzo skutecznie zwalczać przestępczość i terroryzm. Ocenia się, że obecnie 98,9% zysków z działalności przestępczej nie jest konfiskowane i pozostaje do dyspozycji przestępców.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.