Ruszył nabór wniosków od instytucji, które zamierzają uczestniczyć w programie Erasmus+ w przyszłym roku. O finansowanie mogą starać się podmioty publiczne lub prywatne działające w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W 2019 r. Komisja Europejska przewiduje 3 mld euro na inwestycje w młodych Europejczyków oraz w utworzenie europejskich szkół wyższych.

   Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+. Z przewidywanego budżetu w wysokości 3 mld euro na europejskie szkoły wyższe przeznaczone zostanie 30 mln euro. Jest to nowa inicjatywa poparta przez przywódców Unii Europejskiej podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie zeszłego roku. Stanowi ona istotny impuls w kierunku utworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025.
   Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: „Po roku Komisja Europejska wywiązuje się z podjętego wobec państw członkowskich zobowiązania do utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. Dążymy do Europy, w której granice nie będą stanowić przeszkody dla uczenia się, studiowania i prowadzenia badań naukowych. Nie będzie murów ograniczających doskonałość, innowacje i inkluzywny charakter edukacji. Europejskie szkoły wyższe mają realny potencjał przekształcenia krajobrazu szkolnictwa wyższego w Europie i jestem dumny, że dzięki programowi Erasmus+ jesteśmy w stanie dać tej inicjatywie silny impuls”.
Zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+
   Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ na rok 2019. Ponadto wnioski o finansowanie mogą składać grupy młodych ludzi, które działają na rzecz młodzieży, ale nie stanowią organizacji młodzieżowych.
   Wraz z zaproszeniem do składania wniosków Komisja opublikowała przewodnik po programie Erasmus+, w którym wnioskodawcy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat wszystkich możliwości finansowania dostępne w ramach programu Erasmus+ w 2019 r. m.in. dla studentów, kadry, stażystów i nauczycieli.
30 mln euro dla europejskich szkół wyższych
   W ramach tworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025 r. Komisja zaproponowała ustanowienie europejskich szkół wyższych w Unii Europejskiej.
   W ramach zaproszenia do składania wniosków na 2019 r. Komisja uruchomi pilotażowy program wspierający sześć stowarzyszeń europejskich szkół wyższych, z których każde będzie obejmowało przynajmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech krajów, w celu promowania pogłębionej europejskiej tożsamości, wspierania wybitnych osiągnięć i przyczynienia się do tego, by europejskie instytucje szkolnictwa wyższego były bardziej konkurencyjne. Wnioski o dotacje wnioskodawcy muszą przedłożyć Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do 28 lutego 2019 r. w przypadku stowarzyszeń, które mają rozpocząć działalność w okresie od 1 września do 1 grudnia tego samego roku.
   Druga faza pilotażowa powinna nastąpić w przyszłym roku i polegać na pełnym wdrożeniu inicjatywy przewidzianej w kolejnym długoterminowym budżecie UE począwszy od 2021 r. Celem jest utworzenie do 2024 r. około 20 europejskich szkół wyższych.
Kontekst
   Na Szczycie Społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. przywódcy Unii Europejskiej nakreślili wizję dla Europy, zakładającą pełne wykorzystanie potencjału edukacji i kultury w celu stworzenia odpornej siły roboczej, sprawiedliwości społecznej, aktywnego obywatelstwa oraz doświadczania tożsamości europejskiej w całej jej różnorodności.
   Wspieranie tworzenia europejskich szkół wyższych przyczyni się do osiągnięcia tego celu, gdyż połączy nowe pokolenie Europejczyków, którzy są w stanie współpracować i działać w różnych kulturach europejskich i światowych, w różnych językach, w różnych sektorach i dziedzinach akademickich, ponad granicami.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.