To jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Azji Południowo-Wschodniej, o dynamicznym rynku 95 mln konsumentów” – mówiła komisarz Cecilia Malmström po przyjęciu przez KE umowy handlowej i inwestycyjnej z Wietnamem. To kolejny etap na drodze do realizacji porozumienia, które wyeliminuje ponad 99 proc. ceł na towary będące przedmiotem handlu między stronami. Umowę musi jeszcze ratyfikować Parlament i Rada.

   Umowa handlowa wyeliminuje praktycznie wszystkie cła na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami. Zawiera również zdecydowane, prawnie wiążące zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, w tym do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Wyraźnie odnosi się przy tym do porozumienia paryskiego.
   Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział z tej okazji: „Umowy handlowa i inwestycyjna między UE a Wietnamem stanowią przykład europejskiej polityki handlowej. Dadzą one niespotykane dotąd możliwości i przyniosą korzyści europejskim i wietnamskim firmom, pracownikom i konsumentom. Uwzględniają one w pełni różnice gospodarcze między obiema stronami. Wspierają politykę handlową opartą na zasadach i wartościach i zawierają zdecydowane i wyraźne zobowiązania w kwestii zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Przyjmując umowy na kilka godzin przed przybyciem uczestników szczytu Azja–Europa w Brukseli, Komisja dowodzi swojego zaangażowania na rzecz otwartego handlu i współpracy z państwami azjatyckimi. Oczekuję, że Parlament Europejski i państwa unijne podejmą niezbędne kroki, aby umowy te weszły w życie tak szybko, jak to możliwe”.
   Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: „Komisja opracowała dwie wartościowe i postępowe umowy z Wietnamem i jestem pewna, że mogą one zyskać akceptację Parlamentu Europejskiego i unijnych państw członkowskich. Wietnam oferuje ogromne możliwości eksporterom i inwestorom z UE, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Azji Południowo-Wschodniej, o dynamicznym rynku 95 milionów konsumentów, wschodzącej klasie średniej i młodej, prężnej sile roboczej. Zawierając umowy z Wietnamem, Unia Europejska przyczynia się także do upowszechniania europejskich wysokich standardów i umożliwia pogłębioną dyskusję na temat praw człowieka i ochrony obywateli. Mam nadzieję, że Rada i Parlament Europejski niezwłocznie zatwierdzą te umowy, tak aby firmy, pracownicy, rolnicy i konsumenci mogli jak najszybciej czerpać z nich korzyści”.
   Umowa handlowa wyeliminuje ponad 99 proc. ceł na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami. Od jej wejścia w życie Wietnam zniesie 65 proc. ceł przywozowych na towary z UE, a pozostałe cła będą stopniowo eliminowane przez okres 10 lat, aby uwzględnić fakt, że Wietnam jest krajem rozwijającym się. Umowa zawiera również szczegółowe przepisy dotyczące barier pozataryfowych w sektorze motoryzacyjnym oraz zapewnia ochronę w Wietnamie 169 tradycyjnych europejskich produktów spożywczych i napojów, noszących tzw. oznaczenia geograficzne, takich jak wino Rioja lub ser roquefort. Dzięki tej umowie firmy unijne będą mogły uczestniczyć na tych samych zasadach, co firmy wietnamskie, w przetargach na zamówienia publiczne organizowanych przez wietnamskie władze i przedsiębiorstwa państwowe.
   Oprócz oferowania znaczących możliwości gospodarczych umowa gwarantuje również, że handel i inwestycje będą iść w parze ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ wprowadza ona najwyższe standardy w zakresie ochrony pracy, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konsumentów i nie pozwala na ich obniżanie, by przyciągnąć handel i inwestycje. Umowa zobowiązuje obie strony do poszanowania i skutecznego wdrażania zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczących praw podstawowych w pracy; do wdrożenia międzynarodowych umów w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak porozumienie paryskie; do ochrony dzikiej fauny i flory, różnorodności biologicznej, leśnictwa i rybactwa oraz do zrównoważonego zarządzania tymi zasobami oraz do angażowania społeczeństwa obywatelskiego w kontrolę spełniania tych zobowiązań przez obie strony.
Umowa handlowa jest prawnie i instytucjonalnie powiązana z umową o partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem, co pozwala na odpowiednie działania w przypadku naruszenia praw człowieka.
   Umowa o ochronie inwestycji zawiera natomiast nowoczesne przepisy dotyczące ochrony inwestycji za pośrednictwem nowego systemu sądów ds. inwestycji. Zachowuje ona prawo rządów po obu stronach umowy do wprowadzania regulacji w interesie ich obywateli. Umowa ta zastąpi dwustronne umowy inwestycyjne, które 21 państw członkowskich UE zawarło wcześniej z Wietnamem.
   Wraz z umową zawartą niedawno z Singapurem umowa z Wietnamem przyczyni się do dalszego ustanawiania wysokich standardów i zasad w regionie ASEAN oraz do przygotowania przyszłej międzyregionalnej umowy handlowej i inwestycyjnej.
Kontekst
   Wietnam jest drugim co do wielkości – po Singapurze – partnerem handlowym UE należącym do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Handel towarami między UE a Wietnamem wart jest 47,6 miliardów euro rocznie, a handel usługami – 3,6 miliardów euro. Choć unijne inwestycje w Wietnamie utrzymywały się w 2016 r. na niewielkim poziomie 8,3 miliardów euro, coraz więcej firm z Europy rozpoczyna w tym kraju działalność z myślą o stworzeniu ośrodka gospodarczego obsługującego region Mekongu. Przywóz do UE z Wietnamu obejmuje głównie sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty żywnościowe. UE eksportuje do Wietnamu przede wszystkim maszyny i środki transportu, chemikalia i produkty rolne.
Dalsze działania
   Komisja przedstawia obecnie Radzie wnioski w sprawie podpisania i zawarcia obu umów. Po zatwierdzeniu przez Radę umowy zostaną podpisane i przedstawione Parlamentowi Europejskiemu w celu wyrażenia przez niego zgody na ich podpisanie i zawarcie. Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego umowa handlowa może zostać zawarta przez Radę i wejść w życie. Umowa o ochronie inwestycji z Wietnamem zostanie ratyfikowana przez państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.