15 października 2018 r. Rada UE ustaliła, jaki będzie w przyszłym roku całkowity dopuszczalny połów (TAC) dziesięciu gatunków ryb o najwyższej wartości handlowej w Morzu Bałtyckim. Określiła też kwoty dla państw członkowskich.

   Rada postanowiła zwiększyć uprawnienia do połowu gładzicy (+43%), szprota (+3%), dorsza zachodniego (+70%) oraz śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej (+7%). Zdecydowała też zachować taki sam całkowity dopuszczalny połów łososia w basenie środkowym i zmniejszyć przyszłe ilości połowów śledzia atlantyckiego w basenie środkowym (-26%), śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej (-7%), śledzia atlantyckiego w basenie zachodnim (-48%), dorsza atlantyckiego w basenie wschodnim (-15%) oraz łososia w Zatoce Fińskiej (-3%).
   Dzięki temu porozumieniu siedem gatunków (98% wyładunku) spośród ośmiu, dla których dostępne były pełne opinie naukowe, będzie poławianych zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu.
   „Jesteśmy coraz bliżej ustalonego przez nas na 2020 r. terminu, w którym mamy osiągnąć trwałość naszych zasobów ryb. Dzisiejsza decyzja to kolejny ważny krok ku temu celowi przy jednoczesnym poszanowaniu zdolności do funkcjonowania społeczno-ekonomicznego naszych społeczności nadbrzeżnych” – powiedziała Elisabeth Köstinger, austriacka minister zrównoważonego rozwoju i turystyki, a zarazem przewodnicząca Rady.
Porozumienie w szczegółach
   Uzgodnione ilości, oparte na propozycji Komisji, uwzględniają zakładaną realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa, w tym osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, oraz opinie naukowe przedstawione zwłaszcza przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Są też ściśle dostosowane do zapisów wieloletniego planu zarządzania rybołówstwem na Bałtyku.
   Oprócz ustalenia TAC i krajowych kwot dla części gatunków Rada potwierdziła też, że przedłuża do 2019 r. niektóre obecne środki zarządzania służące poprawie stanu stada dorsza bałtyckiego (ograniczenia ilościowe dotyczące połowów rekreacyjnych dorsza zachodniego oraz okres zamknięty od 1 do 31 lipca z odstępstwami dla łodziowych przybrzeżnych połowów dorsza wschodniego).
  Przy okazji dyskusji o uprawnieniach połowowych na Bałtyku Rada:
• wprowadziła elastyczność międzyobszarową dla łososia z podrejonów 22–31 (główny basen) do 32 (Zatoka Fińska) dla państw członkowskich, które o to wystąpiły, wraz ze środkami mającymi zaradzić nieprawidłowemu raportowaniu połowów
• ustaliła na 50 tys. ton unijną kwotę dla okowiela na następny sezon połowowy (1 listopada 2018 – 31 października 2019), gwarantując tym samym ciągłość połowów tego krótko żyjącego gatunku
• zgodziła się na śródroczną zmianę całkowitego dopuszczalnego połowu sardeli europejskiej oraz na modyfikację okresu TAC, który teraz będzie trwał do 30 czerwca 2019 r.
   Prace przygotowawcze, które pomogły szybko wypracować porozumienie, odbyły się na szczeblu regionalnym za pośrednictwem BALTFISH, organu będącego forum dyskusji w ważnych kwestiach związanych z rybołówstwem na Bałtyku. Obecnie jego pracom przewodniczy Szwecja.
Co dalej?
   Rada wypracowała porozumienie w drodze pisemnej, tak by nie zakłócić sezonu połowowego na okowiela i sardelę europejską.
Kontekst
   Podstawą do dyskusji był wniosek Komisji z odesłaniami do art. 43 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako podstawy prawnej.
Na mocy tego artykułu to Rada przyjmuje środki związane z ustalaniem i przydzielaniem uprawnień do połowu w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. W przyjęciu odnośnego rozporządzenia nie uczestniczy więc Parlament Europejski, nie jest też potrzebna opinia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.