15 października Rada UE przyjęła decyzje o podpisaniu dwóch umów między UE a Singapurem: o wolnym handlu i o ochronie inwestycji. UE i Singapur mają podpisać obie mowy, a także umowę o partnerstwie i współpracy - 19 października, przy okazji szczytu ASEM w Brukseli.

Umowa handlowa i umowa inwestycyjna
  Umowa handlowa i umowa inwestycyjna między UE a Singapurem to pierwsze tego rodzaju dwustronne umowy zawarte między UE a państwem należącym do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).
  W ramach ASEAN Singapur jest zdecydowanie największym partnerem handlowym UE i odpowiada za prawie jedną trzecią handlu towarami i usługami między UE a ASEAN.
  W 2017 r. wartość dwustronnego handlu towarami wyniosła 53,3 mld EUR. Eksport UE osiągnął wartość 33,16 mld. EUR (głównie samochody i maszyny), a import – 20,14 mld EUR (zwłaszcza produkty chemiczne i farmaceutyki).
  Przed zawarciem umowy prawie wszystkie towary z UE można już było przywozić do Singapuru bez cła. Umowa o wolnym handlu wyeliminuje pozostałe taryfy w ciągu 3 do 5 lat, w zależności od kategorii produktu. Usunie też bariery techniczne i pozataryfowe dzięki uznaniu unijnych norm i testów bezpieczeństwa w kluczowych obszarach, takich jak elektronika, farmaceutyki lub części samochodowe. Niektóre taryfy będą nadal stosowane do produktów rybołówstwa i przetworzonych produktów rolnych wwożonych do UE.
  Umowa o wolnym handlu zniesie też ograniczenia w sektorze usług. W 2016 r. wartość dwustronnego handlu wyniosła w nim 44,4 mld EUR. UE jest dla Singapuru największym partnerem handlowym w dziedzinie usług, a ponad 10 000 unijnych przedsiębiorstw wykorzystuje to miejsce jako centrum obsługi działalności w całym regionie. Umowa handlowa między UE a Singapurem jest jedną z pierwszych dwustronnych umów nowej generacji. Oprócz tego, że tradycyjnie znosi cła i bariery pozataryfowe w handlu towarami i usługami, zawiera też ważne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, liberalizacji inwestycji, zamówień publicznych, konkurencji i zrównoważonego rozwoju.
  Umowa o ochronie inwestycji z Singapurem przyczyni się do dalszej poprawy klimatu inwestycyjnego i zapewni większą pewność inwestorom, jednocześnie gwarantując prawa UE i Singapuru do wprowadzania regulacji i do realizacji celów polityki publicznej, takich jak ochrona zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska. Zastąpi ona 12 obowiązujących dwustronnych umów inwestycyjnych między Singapurem a państwami członkowskimi UE.
  UE i Singapur rozpoczęły negocjacje handlowe i inwestycyjne w 2010 r. Rozmowy zakończono w 2014 r. W następstwie opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z maja 2017 r. Komisja zaproponowała w kwietniu 2018 r. dwie osobne umowy:
• umowę o wolnym handlu, która obejmuje obszary należące do wyłącznych kompetencji UE (aby wejść w życie, potrzebuje tylko zatwierdzenia przez Radę i zgody Parlamentu Europejskiego)
• umowę o ochronie inwestycji, która z uwagi na swój charakter (kompetencje dzielone), zanim wejdzie w życie, będzie jeszcze musiała przejść odpowiednie krajowe procedury ratyfikacyjne we wszystkich państwach członkowskich. Upłynie więc znacznie więcej czasu, zanim będzie mogła zostać wdrożona.
Za: RUE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.