15 października 2018 r. Rada UE przedłużyła mandat unijnej misji doradczej EUAM Iraq do 17 kwietnia 2020 r. oraz uzgodniła jej budżet w wysokości 64,8 mln EUR na okres od 18 października 2018 r. do 17 kwietnia 2020 r. Ponadto po przeglądzie strategicznym Rada zaktualizowała mandat misji, tak by odzwierciedlał on doświadczenia zdobyte w pierwszym roku jej działania.

   Misja będzie teraz realizować 3 strategiczne cele:
• zapewniać władzom irackim doradztwo i wiedzę fachową na poziomie strategicznym – w celu zidentyfikowania i określenia wymogów pozwalających spójnie realizować program bezpieczeństwa narodowego Iraku i powiązane plany, jeśli chodzi o aspekty dotyczące cywilnego segmentu reformy sektora bezpieczeństwa
• wskazywać – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – możliwości dalszego zaangażowania UE we wspieranie potrzeb cywilnego segmentu reformy sektora bezpieczeństwa
• wspomagać delegatury UE w koordynacji wsparcia udzielanego przez UE i państwa członkowskie w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa i zapewniać spójność unijnych działań.
   Misja przyczynia się do wdrażania, na poziomie strategicznym, kompleksowej strategii zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie granicami oraz walkę z przestępstwami finansowymi, praniem pieniędzy i handlem dobrami dziedzictwa kulturowego. Współpracuje z najważniejszymi podmiotami międzynarodowymi działającymi w Iraku, w tym z misją NATO.
   EUAM Iraq rozpoczęła działalność 16 października 2017 r. Jej celem jest wspieranie realizacji cywilnych aspektów programu bezpieczeństwa narodowego Iraku. Program ten służy zbudowaniu instytucji państwowych zdolnych utrwalać bezpieczeństwo i pokój oraz zapobiegać konfliktom w ramach rządów prawa. Wskazuje też szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, w tym terroryzm, korupcję, niestabilność polityczną.
Siedziba misji mieści się w Bagdadzie. Jej szefem jest Markus Ritter (Niemcy), które kieruje zespołem liczącym obecnie 52 pracowników.
Za: RUE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.