Rada UE przyjęła  11 października br. nową dyrektywę o walce z praniem pieniędzy. Dyrektywa wprowadza nowe przepisy karne, które będą odcinać i blokować dostęp przestępców do środków finansowych, w tym środków wykorzystywanych do celów terrorystycznych.

   Nowe przepisy obejmują m.in.:
• ustanowienie minimalnych norm definiowania przestępstw i kar związanych z praniem pieniędzy. Za pranie pieniędzy grozić będzie kara do 4 lat pozbawienia wolności, a wraz z karą więzienia sędziowie będą mogli orzekać dodatkowe kary i środki (np. czasowe lub stałe wykluczenie z dostępu do środków publicznych, grzywny itp.). Do spraw związanych z organizacjami przestępczymi lub do przestępstw popełnionych podczas wykonywania niektórych rodzajów działalności zawodowej zastosowanie będą miały okoliczności obciążające
• możliwość pociągania do odpowiedzialności za niektóre działania związane z praniem pieniędzy także osób prawnych, którym będzie grozić szereg kar, np. wykluczenie z pomocy publicznej, nadzór sądowy, sądowe orzeczenie o likwidacji
• usunięcie przeszkód w transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej przez określenie wspólnych przepisów usprawniających dochodzenia. Nowe przepisy wyjaśniają, któremu państwu członkowskiemu przysługuje jurysdykcja, w jaki sposób powinna przebiegać współpraca między zainteresowanymi państwami oraz jak można korzystać z pomocy Eurojustu.
Co dalej?
   Po tym jak dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przeniesienie jej przepisów do prawa krajowego.
Kontekst
   Nowa dyrektywa uzupełnia – w kwestiach prawnokarnych – dyrektywę o zapobieganiu wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która została formalnie przyjęta w maju 2018 r.
• Dyrektywa o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy (PE-CONS 30/18)
• Dyrektywa o zapobieganiu wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (komunikat prasowy z 14 maja 2018)
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.