Rada Unii Europejskiej uzgodniła 11 października br. stanowisko w sprawie dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw. Dyrektywa zapewni rentownym przedsiębiorstwom doświadczającym trudności finansowych dostęp do ram restrukturyzacji zapobiegawczej. Dzięki nim przedsiębiorstwa będą mogły dokonać restrukturyzacji na wczesnym etapie i tym samym uniknąć upadłości. Zbankrutowani przedsiębiorcy cieszący się dobrą opinią zyskają drugą szansę. Zostaną też wprowadzone środki zwiększające skuteczność postępowań w zakresie restrukturyzacji, upadłości i umorzenia długów.

„Teraz rozpoczną się negocjacje z Parlamentem Europejskim z myślą o osiągnięciu porozumienia na początku 2019 r. Co roku 1,7 mln osób traci pracę z powodu upadłości ich firmy. Dlatego UE musi dysponować solidnymi przepisami o upadłości, aby zmniejszać liczbę przypadków upadłości i dać drugą szansę przedsiębiorcom cieszącym się dobrą opinią. Z tego powodu Rada poparła te nowe przepisy, wprowadziwszy jednak zmiany, by w pełni uwzględnić już istniejące i sprawnie funkcjonujące systemy państw członkowskich w tym zakresie” – powiedział Josef Moser, austriacki minister sprawiedliwości.
Główne elementy stanowiska Rady
   W tekście stanowiska Rady (12334/18) zachowano wszystkie zasadnicze elementy pierwotnego wniosku Komisji. Państwom członkowskim zapewniono jednak większą swobodę dostosowywania nowych przepisów do już obowiązujących przepisów krajowych.
   Rada zmieniła zwłaszcza następujące przepisy:
• zaangażowanie sędziów: celem jest nadal przyspieszenie postępowań upadłościowych, jednak stanowisko Rady pozwala państwom członkowskim swobodniej decydować o tym, kiedy i w jakich przypadkach obowiązkowy jest udział sędziego;
• okres wstrzymania czynności egzekucyjnych w indywidualnym przypadku: zachowano okresy zaproponowane przez Komisję (tj. pierwotnie maksymalnie 4 miesiące), jednak wprowadzono możliwość wydłużenia tego okresu, by sądy mogły zatwierdzić szczególnie złożone plany;
•zatwierdzenie planu restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli: utrzymano przepisy określone we wniosku, jednak państwa członkowskie opowiedziały się za większą elastycznością na szczeblu krajowym co do ustalania warunków niezbędnych do przeprowadzenia wstępnej wyceny przedsiębiorstwa, a także przepisów określających, kiedy można nie uwzględnić sprzeciwu grupy wierzycieli przy zatwierdzaniu planu.
Co dalej?
   Parlament Europejski przyjął już swoje stanowisko, zatem negocjacje trójstronne mogą się zacząć już niedługo.
   Trzy instytucje chcą osiągnąć porozumienie polityczne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
• Rada – podejście ogólne do dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw, restrukturyzacji i drugiej szansie
• Parlament Europejski – obserwatorium legislacyjne – dyrektywa o upadłości przedsiębiorstw
• Komisja Europejska – systemy upadłości w poszczególnych państwach członkowskich (nota informacyjna)
Kontekst
   Z oceny przeprowadzonej przez Komisję w 2016 r. wynika, że co roku w UE bankrutuje ok. 200 000 firm, przez co pracę traci przeszło 1,7 mln osób.
   Wniosek Komisja przedstawiła 22 listopada 2016 r. Nadrzędnym celem tekstu jest ograniczenie największych barier dla wolnego przepływu kapitału wynikających z różnic w przepisach państw członkowskich dotyczących restrukturyzacji i upadłości, a także wzmocnienie przepisów pomocowych w UE. W ten sposób wniosek ma służyć znalezieniu właściwej równowagi pomiędzy prawami dłużników i wierzycieli.
   Przedmiotowy tekst to dyrektywa przewidująca minimalną harmonizację. Wprowadza zestaw zasad, a także bardziej ukierunkowane przepisy w poszczególnych przypadkach, państwa członkowskie mogą jednak w ramach jej transpozycji wprowadzić dalej idące przepisy.
   Po tym jak zostanie przyjęta, dyrektywa zastąpi rozporządzenie upadłościowe z 2015 r. Jego głównym celem jest rozwiązywanie konfliktów jurysdykcji oraz kolizji przepisów ustawowych w ramach transgranicznych postępowań upadłościowych i zapewnienie uznawania wyroków w sprawach związanych z upadłością w całej UE.
Za: RUE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.