Z okazji Europejskiego i Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci Rada Europy i Unia Europejska (UE) potwierdzają swój zdecydowany sprzeciw wobec stosowania kary śmierci w jakimkolwiek przypadku i bez względu na okoliczności. Kara śmierci uwłacza ludzkiej godności. Jest ona wyrazem okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i jest sprzeczna z prawem do życia. Kara śmierci nie ma dowiedzionego skutku odstraszającego i sprawia, że ewentualne błędy sądu stają się nieodwracalne.

   Kara śmierci została zniesiona we wszystkich państwach członkowskich UE i Rady Europy. Zniesienie tej kary w przepisach prawa lub w praktyce stanowi warunek wstępny członkostwa w Radzie Europy, a całkowity zakaz stosowania kary śmierci w jakimkolwiek przypadku został zapisany zarówno w protokołach nr 6 i 13 do europejskiej konwencji praw człowieka, jak i w unijnej karcie praw podstawowych. Rada Europy i UE wzywają te państwa europejskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do ratyfikowania tych dokumentów. Ponadto ponowie apelują do władz Białorusi, będącej jedynym państwem na kontynencie europejskim nadal stosującym karę śmierci, o wprowadzenie moratorium, ponieważ taki krok zdecydowanie zbliżyłby ją do standardów ogólnoeuropejskich.
   Na szczeblu globalnym Rada Europy i UE będą kontynuować działania na rzecz zniesienia kary śmierci. Poprzemy mającą zostać wkrótce przedstawioną rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci, a ponadto pod koniec lutego 2019 r. UE i Belgia zorganizują w Brukseli 7. Światowy Kongres przeciwko Karze Śmierci.
   Rada Europy i UE wzywają państwa nadal stosujące karę śmierci, by do czasu wprowadzenia moratorium zamieniły wszystkie już wydane wyroki śmierci na karę pozbawienia wolności oraz by zapewniły, aby bez względu na okoliczności warunki panujące w więzieniach nie naruszały godności ludzkiej. Zgodnie z prawem międzynarodowym państwa te nie mogą przeprowadzać egzekucji nieletnich, kobiet w ciąży ani osób z chorobą psychiczną lub niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto nie można usprawiedliwić wykonywania kary śmierci w stosunku do osób skazanych za przestępstwa gospodarcze i osób będących ofiarami poważnych przestępstw, takich jak gwałt małżeński, których czyny – motywowane rzeczywistą potrzebą obrony koniecznej – doprowadziły do przypadkowej śmierci innej osoby. Państwa członkowskie powinny powstrzymać się od wspierania, w ramach wzajemnej pomocy prawnej czy innych form współpracy, polityk antynarkotykowych tych państw, w których przestępstwa związane z narkotykami są zagrożone karą śmierci.
   Państwa członkowskie powinny nadal podejmować skuteczne działania mające zapobiegać ich zaangażowaniu, także pośredniemu, w wykonywanie kary śmierci przez państwa trzecie – takie jak działania zapobiegające handlowi towarami, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzania egzekucji. W tym kontekście Rada Europy i UE będą nadal propagować „Globalny sojusz na rzecz zakończenia handlu towarami wykorzystywanymi do wykonywania kary śmierci i stosowania tortur”.
Za: RE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.