Decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2018 r. mandat na nową kadencję, trwającą od 7 października 2018 r. do 6 października 2024 r., otrzymało ośmioro sędziów Trybunału Sprawiedliwości: Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský i Alexandra Prechal. Decyzjami z dni 28 lutego 2018 r., 13 czerwca 2018 r., 25 lipca 2018 r. i 5 września 2018 r. na stanowiska sędziego Trybunału Sprawiedliwości, na kadencję trwającą od 7 października 2018 r. do 6 października 2024 r., powołani zostali: Lucia Serena Rossi jako następca Antonia Tizzana, Irmantas Jarukaitis jako następca Egidijusa Jarašiūnasa, Peter George Xuereb jako następca Anthony’ego Borga Bartheta oraz Nuno José Cardoso da Silva Piçarra jako następca Joségo Luísa da Cruza Vilaçy. W następstwie częściowego odnowienia składu Trybunału Sprawiedliwości Koen Lenaerts został 9 października br. ponownie wybrany przez sędziów Trybunału na stanowisko prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję trwającą od 9 października 2018 r. do 6 października 2021 r.

   Decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2018 r. mandat na nową kadencję, trwającą od 7 października 2018 r. do 6 października 2024 r., otrzymało dwóch rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości: Yves Bot i Maciej Szpunar.
   Decyzjami z dni 28 lutego 2018 r. i 5 września 2018 r. na stanowiska rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości, na kadencję trwającą od 7 października 2018 r. do 6 października 2024 r., powołani zostali: Giovanni Pitruzzella jako następca Paola Mengozziego oraz Gerard Hogan.
   Z okazji ustąpienia ze stanowiska i pożegnania Antonia Tizzana, Joségo Luisa da Cruza Vilaçy, Melchiora Watheleta, Anthony’ego Borga Bartheta, Paola Mengozziego i Egidijusa Jarašiūnasa, a także z okazji złożenia ślubowania i objęcia stanowisk przez nowych członków instytucji, w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyło się uroczyste posiedzenie. 
Życiorysy nowych członków
Peter George Xuereb
urodzony w 1954 r.; absolwent prawa uniwersytetu na Malcie (1977); Master of Laws uniwersytetu w Londynie (1979); doktor prawa uniwersytetu w Cambridge (1982); wykładowca w Ealing College of Higher Education (1982–1984); wykładowca na uniwersytecie w Exeter (1984–1990); główny wykładowca na uniwersytecie w Londynie, Queen Mary and Westfield College (1990–1993); doradca prawny w sektorze prywatnym, następnie w Parlamencie Malty (1993–2016); profesor i kierownik wydziału prawa europejskiego i prawa porównawczego na uniwersytecie na Malcie (1993–2016); dyrektor Centrum dokumentacji i badań uniwersytetu na Malcie (1993–2016); prezes maltańskiego stowarzyszenia prawa europejskiego; autor licznych publikacji; sędzia Sądu (2016– 2018); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
urodzony w 1957 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Lizbonie (1980); master z prawa na uniwersytecie w Lizbonie (1986); doktor prawa na uniwersytecie Nova w Lizbonie (2003); asystent na wydziale prawa na uniwersytecie w Lizbonie (1981–1986); prawnik lingwista (1986–1987) i prawnik weryfikator (1987–1990) w Trybunale Sprawiedliwości; referendarz w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (1990–1996); profesor zaproszony instytutu studiów europejskich uniwersytetu w Saarze, Niemcy (1987–1996); krajowy koordynator do spraw swobodnego przepływu osób w obszarze europejskim, ministerstwo spraw zagranicznych, Portugalia (1996–1999); członek komitetu K4 Rady oraz Centralnej grupy stałej struktury uzgodnieniowej układów z Schengen (1996–1999); asystent i doktorant na wydziale prawa na uniwersytecie Nova w Lizbonie (1999–2003); adiunkt na wydziale prawa uniwersytetu Nova w Lizbonie (2003–2008); profesor stowarzyszony na uniwersytecie Nova w Lizbonie (2008–2018); portugalski członek sieci niezależnych ekspertów w dziedzinach swobodnego przepływu pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej „FreSsco” (2004– 2017) i akademickiej sieci studiów prawnych nad imigracją i azylem w Europie „Odysseus” (2004–2018); członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2015–2018); autor licznych publikacji; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.
Lucia Serena Rossi
urodzona w 1958 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Bolonii (1982); profesor prawa Unii Europejskiej na uniwersytecie w Bolonii; dyrektor Międzynarodowego centrum badań nad prawem europejskim uniwersytetu w Bolonii; członek palestry w Bolonii; profesor stowarzyszona prawa międzynarodowego na uniwersytecie w Urbino (1997–2000); wiceprezes włoskiego towarzystwa prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej (2009–2010); członek mieszanego komitetu zarządzającego Chińsko-europejskiej szkoły prawa na chińskim uniwersytecie nauk politycznych i prawa (2011–2013); przedstawiciel rządu włoskiego w komitecie zarządzającym Akademii prawa europejskiego (2015–2018); autor licznych publikacji; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.
Gerard Hogan
urodzony w 1958 r.; absolwent prawa University College, Dublin (LL.M. w 1981); doktor prawa University College, Dublin (LL.D. w 1997); absolwent prawa University of Pennsylvania (LL.M. w 1982); barrister-at-law w Honorable Society of King’s Inns w Dublinie (1984); doktor prawa Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); docent prawa w Trinity College, Dublin (1982–2007); junior counsel w palestrze Irlandii (1987–1997); senior counsel w palestrze Irlandii (1997–2010); sędzia High Court Irlandii (2010–2014); sędzia Court of Appeal Irlandii (2014–2018); autor licznych publikacji; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.
Giovanni Pitruzzella
urodzony w 1959 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Palermo (1982); profesor prawa konstytucyjnego na uniwersytecie w Palermo; profesor prawa konstytucyjnego i prawa konkurencji na uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie; doradca prawny w rządzie włoskim (1993–1996); profesor prawa publicznego na uniwersytecie w Cagliari (1986–1997); przewodniczący komisji ds. stosowania specjalnego statusu regionu Sycylii (1998–2002); doradca prawny we włoskim ministerstwie zdrowia (2008–2011); członek, a następnie przewodniczący komisji ds. zagwarantowania prawa do strajku w sektorze podstawowych usług publicznych (2006–2011); prezes włoskiego Urzędu ochrony konkurencji i rynku (2011–2018); powołany przez prezydenta republiki w kwietniu 2013 r. na jednego z sześciu mędrców komisji ds. reform instytucjonalnych, gospodarczych i społecznych, a w czerwcu 2013 r. powołany przez premiera na członka grupy ekspertów powołanej do przedłożenia projektu reform konstytucyjnych; autor licznych publikacji z zakresu prawa publicznego, konstytucyjnego, administracyjnego i prawa konkurencji; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.
Irmantas Jarukaitis
urodzony w 1973 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Wilnie (1992–1997); doktor prawa uniwersytetu w Wilnie (2008); asystent, profesor stowarzyszony wydziału prawa uniwersytetu w Wilnie (1999–2018); kierownik wydziału (2002–2003), zastępca dyrektora generalnego departamentu prawa europejskiego ministerstwa sprawiedliwości Litwy (2004–2010); sędzia naczelnego sądu administracyjnego Litwy (2010–2018); wiceprezes naczelnego sądu administracyjnego Litwy (2012–2017); p.o. prezesa naczelnego sądu administracyjnego Litwy (2015–2017); autor licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego i konstytucyjnego; współzałożyciel i członek litewskiego stowarzyszenia prawa europejskiego; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.

Za: curia

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.