W dniu 5 października 2018 r. Unia Europejska podpisała umowę z Albanią o współpracy w zakresie zarządzania granicami między Albanią a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Umowa została podpisana w imieniu UE przez Herberta Kickla, ministra spraw wewnętrznych Austrii i przewodniczącego Rady, oraz Dimitrisa Avramopoulosa, komisarza ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, a także w imieniu ministra spraw wewnętrznych Albanii Fatmira Xhafaja.

   „Wprowadzenie nowych środków w celu poprawy kontroli na zewnętrznych granicach UE doprowadziło do znacznego zmniejszenia liczby nielegalnych przejść granicznych. Ale nadal można zrobić więcej. Współpraca z sąsiadami jest szczególnie ważna. Ta umowa pozwoli nam zwiększyć nasze wsparcie dla Albanii w zakresie zarządzania granicami” – powiedział  Herbert Kickl, minister spraw wewnętrznych Austrii.
   „Wyzwania związane z migracją i bezpieczeństwem nie kończą się na naszych granicach zewnętrznych. Europa, która chroni, jest Europą, która współpracuje z krajami partnerskimi w swoim sąsiedztwie i poza nim. Dzisiejsza umowa z Albanią - pierwsza tego rodzaju umowa z krajem trzecim - jest kamieniem milowym w zewnętrznej współpracy UE w zakresie zarządzania granicami. Mam nadzieję, że utoruje to drogę do ściślejszej współpracy z całym regionem Bałkanów Zachodnich” – dodał Dimitris Avramopoulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa.
   Porozumienie to pozwala Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej koordynować współpracę operacyjną między państwami członkowskimi UE a Albanią w zakresie zarządzania zewnętrznymi granicami UE. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna będzie mogła podjąć działania na granicy zewnętrznej obejmującej jeden lub więcej sąsiadujących państw członkowskich i Albanię. Może to obejmować interwencję na terytorium Albanii, z zastrzeżeniem zgody Albanii. Działania zawarte w umowie mają na celu zwalczanie nielegalnej migracji, w szczególności nagłych zmian w przepływach migracyjnych, oraz przestępczości transgranicznej, i mogą obejmować zapewnienie zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicy. W przypadku każdej operacji należy uzgodnić plan między Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej a Albanią.
Następne kroki
   Projekt decyzji w sprawie zawarcia umowy został przesłany do Parlamentu Europejskiego, który zostanie poproszony o wyrażenie zgody na zawarcie umowy.
Za: RUE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.