W środę, 3 października, posłowie Parlamentu Europejskiego poparli większość propozycji Komisji Europejskiej dotyczących reformy systemu VAT, proponując jednocześnie pewne dostosowania, takie jak ustalenie maksymalnej stawki VAT.

   Poddano pod głosowanie dwa akty prawne. Pierwszy z nich ma na celu ułatwienie wymiany handlowej, zwłaszcza dla MŚP, w ramach jednolitego rynku i ograniczenie oszustw związanych z podatkiem VAT. Drugi dotyczy ustanowienia bardziej przejrzystego systemu stawek VAT. Stanowią one część szeroko zakrojonego pakietu, przygotowanego w celu zreformowania systemu VAT i poprawienia przejrzystości transgranicznej.
   Według badań państwa UE tracą co roku do 50 mld euro na skutek transgranicznych oszustw na podatku od wartości dodanej.
   W dwóch głosowaniach posłowie poparli inicjatywę Komisji Europejskiej, proponując jednocześnie ustanowienie: maksymalnej stawki VAT w wysokości 25%, mechanizmu rozstrzygania sporów, systemu automatycznego powiadamiania o zmianach przepisów VAT w różnych państwach członkowskich oraz portalu informacyjnego, za pośrednictwem którego można szybko uzyskać dokładne informacje na temat stawek VAT w całej UE.
   Proponowane poprawki do wniosków Komisji zostaną teraz przekazane Radzie, której zadaniem będzie przyjęcie przepisów.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.