Emisje CO2 z nowych samochodów powinny być zredukowane o 40%, a wzrosnąć powinna liczba pojazdów o zerowej lub niskiej emisji , zdecydowali posłowie Parlamentu Europejskiego w środę, 3 października br.

   W przyjętym projekcie przepisów, posłowie proponują Parlamentarna komisja ds. ochrony środowiska proponuje ustanowienie wyższego celu dla redukcji emisji, 40% redukcję emisji ze wszystkich nowych samochodów na terenie UE, do 2030 roku (w porównaniu do 30% celu redukcji emisji zaproponowanego przez Komisję Europejską, w stosunku do 2021 roku), z celem pośrednim, w wysokości 20%, do 2025 roku. W przepisach ustanowiono też podobne cele dotyczące nowych ciężarówek.
   Producenci, których średnia emisja CO2 przekroczy te cele, zapłacą karę do budżetu UE, która zostanie wykorzystana na podnoszenie kwalifikacji pracowników dotkniętych zmianami w sektorze motoryzacyjnym, ustalili posłowie.
   Producenci samochodów musieliby również zapewnić, że pojazdy o zerowej i niskiej emisji, emitujące mniej niż 50 g CO2 na kilometr, osiągną 35% udział w rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku oraz 20% udział do 2025 roku.
Badanie emisji CO2 w warunkach rzeczywistych do 2023
   Parlament wzywa Komisję Europejską do przedłożenia w ciągu dwóch lat planów dotyczących testów rzeczywistych emisji CO2 przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak niedawno wprowadzone dla NOx. Do tego czasu emisje, CO2 muszą być mierzone na podstawie danych z liczników zużycia paliwa przez samochody. Posłowie uważają, że, od 2023 roku, muszą zostać wprowadzone testy rzeczywistych emisji zanieczyszczeń pochodzących z jazdy.
Społeczne skutki dekarbonizacji
   Posłowie zdaja sobie sprawę, że, że społecznie akceptowalne i sprawiedliwe przejście do mobilności bez emisji wymaga zmian w całym łańcuchu wartości w sektorze motoryzacyjnym, co może mieć negatywne skutki społeczne. UE powinna zatem promować rozwój umiejętności i realokację pracowników w sektorze, szczególnie w regionach i społecznościach najbardziej dotkniętych transformacją. Posłowie wzywają również do wsparcia europejskiej produkcji baterii.
Oznakowania oraz emisje w cyklu życia
   Do końca 2019 roku Komisja Europejska będzie musiała przedstawić projekt przepisów o dostarczeniu konsumentom dokładnych i porównywalnych informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i zanieczyszczeń przez nowe samochody.
   Od 2025 roku producenci samochodów będą musieli składać sprawozdania cyklu życia emisji CO2 z nowych samochodów wprowadzanych na rynek, stosując wspólną metodologię.
Kolejne kroki
   Ministrowie UE przyjmą wspólne stanowisko 9 października. Negocjacje z posłami w sprawie porozumienia w pierwszym czytaniu rozpoczną się 10 października.
Informacje pogłębione
   Transport jest jedynym z głównych sektorów gospodarki UE, w którym emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, stwierdzono w tekście. Aby wypełnić zobowiązania podjęte na COP21 w 2015 roku, dekarbonizacja całego sektora transportu musi ulec przyspieszeniu, na drodze do zerowych emisji w połowie wieku.
   Jednocześnie światowy sektor motoryzacyjny szybko się zmienia, szczególnie w zakresie elektrycznych układów napędowych. Jeśli europejscy producenci samochodów zbyt późno zaangażują się w niezbędne przemiany energetyczne, ryzykują utratę wiodącej roli, stwierdzono w sprawozdaniu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.