Airbnb - serwis rezerwacji noclegów – zobowiązał się, że do końca roku wprowadzi zmiany we wszystkich wersjach językowych swojej strony internetowej. To reakcja na lipcowe wezwanie Komisji Europejskiej i organów ochrony konsumentów, którzy domagali się zmian w warunkach świadczenia usług i sposobu prezentacji cen. Chodzi o zagwarantowanie, aby działalność Airbnb była dostosowana do unijnych standardów.

   Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała: „Usługodawcy internetowi zrewolucjonizowali nasze podróże, wyszukiwanie noclegów i korzystanie z czasu wolnego. Ważne jest jednak, aby przestrzegali też przepisów i brali odpowiedzialność w razie wystąpienia problemów. Konsumenci w UE mają jednak swoje prawa również w internecie. Cieszę się, że Airbnb jest gotowe wprowadzić niezbędne zmiany, dzięki czemu konsumenci uzyskają przejrzysty i zrozumiały przegląd cen. Jest to jeden z kroków, których celem jest lepsza ochrona konsumentów w internecie. To realizacja zaproponowanego kilka miesięcy temu „Nowego ładu dla konsumentów”, który ma zaostrzyć przepisy chroniące konsumentów”.
Przejrzystość cen i inne nieuczciwe praktyki handlowe
   Airbnb zobowiązało się do prezentacji łącznej ceny rezerwacji pobytu, zawierającej dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za usługę i koszty sprzątania. Jeżeli nie jest możliwe podanie ostatecznej ceny z góry, klient ma zostać wyraźnie poinformowany o tym, jakie dodatkowe opłaty mogą mieć zastosowanie.
   Ponadto Airbnb zobowiązało się również w jasny sposób wskazywać, czy oferty pochodzą od prywatnych gospodarzy czy od podmiotów zawodowo zajmujących się najmem, ponieważ od tego zależy, jakie prawa przysługują konsumentowi.
Jasne warunki i wykreślenie warunków niezgodnych z prawem
   Airbnb zobowiązało się do wprowadzenia szeregu zmian w warunkach świadczenia usług, aby dostosować je do unijnych przepisów konsumenckich:
• konsumenci będą mogli skorzystać ze wszystkich dostępnych środków prawnych, w szczególności z prawa do zaskarżenia gospodarza w przypadku osobistej szkody lub innych szkód;
• Airbnb wyraźnie wskaże, że konsumentom przysługuje prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Airbnb przed sądem w ich państwie zamieszkania;
• Airbnb będzie musiało informować konsumentów, jeżeli podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy lub usunięciu treści, i zaoferuje w takich przypadkach konsumentom prawo do odwołania się i, w stosownych przypadkach, do odszkodowania.
Dalsze działania
   Oczekuje się, że serwis sfinalizuje swoje propozycje i wprowadzi zmiany we wszystkich wersjach językowych w UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym do końca grudnia 2018 r. Jeżeli tak się nie stanie, organy ochrony konsumentów mogą zdecydować o wyegzekwowaniu wymaganych zmian.
Kontekst
   Podczas wczorajszego spotkania z Komisją Europejską i unijnymi organami ochrony konsumentów Airbnb przedstawiło zmiany warunków świadczenia usług oraz sposobu prezentacji informacji o cenach.
   Sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów przeprowadziła ocenę (wspólne stanowisko) dotyczącą praktyk prowadzenia działalności przez Airbnb, koordynowaną przez norweski organ ds. ochrony konsumentów (Forbrukerilsynet). Wezwano wówczas Airbnb do przedstawienia przed końcem sierpnia szczegółowych rozwiązań dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami UE w dziedzinie ochrony konsumentów (zob. komunikat prasowy). Realizację tych czynności wspierała Komisja Europejska.
   Unijne rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Na tej podstawie organ krajowy w każdym z państw UE może zwrócić się o pomoc do swojego odpowiednika w innym państwie UE i powstrzymać w ten sposób transgraniczne naruszanie unijnego prawa konsumenckiego.
   Współpraca może zostać uruchomiona w celu egzekwowania różnych unijnych przepisów konsumenckich, takich jak dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.