18 września 2018 r. Rada przyjęła konkluzje zatwierdzające priorytety strategicznego partnerstwa ONZ–UE w zakresie operacji pokojowych i zarządzania kryzysowego na lata 2019–2021. Uznała w nich, że długotrwała współpraca ONZ–UE w zakresie utrzymywania pokoju oraz zarządzania kryzysowego w aspektach cywilnych, policyjnych i wojskowych jest korzystna dla obu stron.

   Rada podkreśliła, jak ważne jest uwzględnienie kwestii kobiet, pokoju i bezpieczeństwa jako nadrzędnego priorytetu. Z zadowoleniem odnotowała starania na rzecz efektywniejszego zapobiegania konfliktom podejmowane w kontekście operacji pokojowych i operacji zarządzania kryzysowego.
   W konkluzjach Rada przypomniała o zdecydowanym zaangażowaniu UE, wraz z jej państwami członkowskimi, na rzecz silnej Organizacji Narodów Zjednoczonych jako fundamentu wielostronnego ładu opartego na zasadach. UE zapewnia ONZ wsparcie polityczne, jak również wiedzę fachową, wsparcie finansowe i siłę polityczną z myślą o realizacji mandatów ONZ. Dzięki ścisłej współpracy misje i operacje ONZ oraz UE mogą prowadzić spójniejsze i skuteczniejsze działania, by stawić czoła różnorodnym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa, a także zapewnić pozytywne i trwałe efekty tych działań w terenie. Współpraca z ONZ pomaga UE odgrywać rolę podmiotu działającego na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie i wspierającego skuteczny multilateralizm.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.