Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych  84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.

   W dniu 12 września 2018 r., przy okazji orędzia o stanie Unii, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „Wszyscy w zdecydowanych deklaracjach mówimy, że chcemy działać na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach mniej istotnych. Jednak nie spotyka się to z aplauzem, gdy UE nakazuje Europejczykom przestawianie zegarków dwa razy w roku. Komisja proponuje dzisiaj zmianę. Trzeba znieść zmianę czasu. Państwa członkowskie same powinny decydować o tym, czy ich obywatele funkcjonują w czasie letnim czy zimowym. To kwestia pomocniczości. Oczekuję, że Parlament i Rada podzielą ten pogląd i znajdą rozwiązania, które będą korzystne dla naszego rynku wewnętrznego. Nie mamy już czasu”.
   Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: „Proponujemy zniesienie sezonowych zmian czasu od przyszłego roku. Dzięki tym bardzo ambitnym ramom czasowym obywatele natychmiast odczują korzyści. Zwracamy się teraz do państw członkowskich i przedsiębiorstw o poczynienie niezbędnych przygotowań, aby zapewnić skoordynowane podejście w całej UE”.
   Wniosek ustawodawczy ma na celu zapewnienie, by wszelkie zmiany były dokonywane w sposób skoordynowany między sąsiadującymi krajami, tak aby czuwać nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknąć fragmentacji, która mogłaby powstać, gdyby niektóre państwa członkowskie stosowały ustalenia dotyczące sezonowej zmiany czasu, a inne zrezygnowały z ich stosowania.
We wniosku Komisji:
• przewidziano zniesienie sezonowych zmian czasu w całej Unii Europejskiej;
• ustanowiono w sposób wyraźny krótki termin na wprowadzenie w życie zmian;
• przewidziano zachęty do konsultacji na szczeblu krajowym i europejskim, aby zapewnić skoordynowane podejście między państwami członkowskimi.
   Wniosek ten jest kolejnym dowodem na to, że Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera realizuje działania na dużą skalę w sprawach ważnych i pozostawia państwom członkowskim swobodę podejmowania decyzji w sprawach, które są w stanie najlepiej rozwiązać same.
Jak i kiedy zmiany te weszłyby w życie?
   Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.
   W celu umożliwienia sprawnego przejścia na nowy system wniosek Komisji przewiduje, że każde państwo członkowskie powinno powiadomić Komisję do kwietnia 2019 r. o zamiarze zastosowania na stałe czasu letniego lub zimowego. Ostatnia obowiązkowa zmiana czasu na letni odbyłaby się w niedzielę 31 marca 2019 r. Potem państwa członkowskie, które chcą na stałe przejść na czas zimowy, nadal mogłyby ostatni raz wprowadzić czas zimowy: w niedzielę 27 października 2019 r. Po tym terminie sezonowe zmiany czasu nie byłyby już możliwe.
   Harmonogram ten zależy od przyjęcia wniosku Komisji przez Parlament Europejski i Radę najpóźniej do marca 2019 r.
Dlaczego Komisja proponuje tę zmianę?
   Państwa europejskie wprowadziły w minionym wieku ustalenia dotyczące czasu letniego w celu oszczędzania energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX w. Począwszy od 1980 r. Unia Europejska stopniowo przyjmowała przepisy znoszące rozbieżne harmonogramy krajowych zmian czasu. W 2018 r. cel zmiany czasu jest jednak znacznie mniej oczywisty: badania sugerują, że oszczędności energii są obecnie marginalne, a obywatele coraz bardziej narzekają na negatywny wpływ tych zmian na zdrowie.
   Ponadto zmiany czasu są coraz częściej kwestionowane przez obywateli, Parlament Europejski i coraz większą liczbę państw członkowskich. Na podstawie wniosku Parlamentu Europejskiego i w ramach oceny obecnych ustaleń Komisja przeprowadziła latem 2018 r. konsultacje publiczne. Otrzymała 4,6 mln odpowiedzi – jest to najwyższa liczba odpowiedzi w historii konsultacji publicznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską. 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem sezonowych zmian czasu.
   W świetle powyższego Komisja Europejska stwierdziła, że Bruksela nie powinna dalej ustanawiać regulacji w dziedzinie sezonowej zmiany czasu, a państwa członkowskie powinny mieć swobodę decydowania o tym, czy chcą utrzymać czas letni czy zimowy, i rozwiązać tę kwestię na poziomie krajowym, zgodnie z zasadą pomocniczości.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.