Decyzja USA o rezygnacji z kluczowych umów międzynarodowych i rozpoczęciu wojny handlowej szkodzi więziom UE-USA, ale UE nie powinna rezygnować z transatlantyckich więzi.

   W rezolucji przyjętej 490 głosami do 148, przy 51 wstrzymujących się od głosu, w środę 12 września br., posłowie podkreślili, że stosunki UE-USA, są najważniejszą z gwarancji stabilności globalnej, ubolewając nad decyzją obecnych władz amerykańskich o wprowadzaniu jednostronnej doktryny „America first”, godzącej w interesy zarówno UE jak i USA oraz podważającej wzajemne zaufanie.
   Posłowie chcą potwierdzenia, że stosunki transatlantyckie są wciąż istotne dla amerykańskich partnerów, ponieważ, po wyborze prezydenta Trumpa trudno im zrozumieć nowe podejście USA do kwestii globalnych oraz regionalnych konfliktów, „jednostronne działania jedynie osłabiają partnerstwo transatlantyckie”, stwierdzono w rezolucji.
Godna ubolewania decyzja USA o braku zaangażowania
   Posłowie podkreślają, że niedawne decyzje Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z kluczowych międzynarodowych zobowiązań, porozumień i forów, szkodzi wspólnym wartościom oraz partnerstwu UE-USA. Krytykują oni decyzje prezydenta Trumpa o wycofaniu się z Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu, porozumienia nuklearnego z Iranem oraz do wprowadzenia środków eksterytorialnych wobec przedsiębiorstw z UE, prowadzących działalność w Iranie.
Spory handlowe powinny być rozstrzygane przez WTO
   Posłowie ubolewają również nad niepewnością w międzynarodowych systemach handlowych, spowodowaną przez ostatni ruch USA wprowadzający cła na stal i aluminium. Posłowie odrzucają argumentację, że są one usprawiedliwione bezpieczeństwem narodowym, wzywając USA do zagwarantowania UE oraz innym sojusznikom stałego i całkowitego wyłączenia z zakresu stosowania tych środków.
   UE jest gotowa do współpracy z USA dotyczącej kwestii związanych z handlem, w obrębie zasad multilateralnego systemu handlowego, stwierdzono w tekście, dodając, że WTO jest najlepszym miejscem do rozstrzygania tego typu dysput.
Wzmacnianie partnerstwa
   Niezależnie od napiętych relacji, posłowie wciąż wierzą w konieczność wzmacniania partnerstwa UE-USA, promowanie wspólnych wartości, praw oraz przestrzegania prawa międzynarodowego, ponieważ inne potęgi światowe, jak Chiny i Rosja, wypracowały zwarte strategie polityczno-ekonomiczne przeciwko tym wartościom.
   W rezolucji zaproponowano wzmocnienie współpracy UE-USA, w dziedzinach takich jak cyberbezpieczeństwo, walka z terroryzmem, energia, kultura, czy migracja oraz ustanowienie Transatlantyckiej Rady Politycznej, pod przewodnictwem szefowej dyplomacji UE oraz sekretarza stanu USA, celu regularnych konsultacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.