Jeśli masz od 17 do 30 lat i chcesz zaangażować się społecznie, zapisz się do Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas sesji plenarnej we wrześniu Parlament Europejski omówi wniosek określający ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności.

   Korpus ma być głównym punktem kontaktowym dla młodych ludzi, którzy chcą zaangażować się w wolontariat lub pracować nad projektami na rzecz społeczności i obywateli w całej Europie.
   Celem jest umożliwienie młodzieży zdobycia cennych umiejętności przyczyniających się do ich rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, włącznie z uczeniem się i szkoleniem, w ramach pomocy innym ludziom.
   Projekty dotyczą edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, pracy z dziećmi i osobami starszymi, jak również z migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl, przy czym pierwszeństwo ma praca charytatywna.
   Nieformalne porozumienie, przyjęte w lipcu przez negocjatorów Parlamentu i Rady, stanowi, że działania te nie powinny mieć negatywnego wpływu na istniejące miejsca pracy czy staże, jak również nie powinny zastępować zobowiązań podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a jedynie przyczyniać się do ich wzmocnienia.
   „Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie chcą wnieść wkład w integrację europejską [...], aby ukształtować własną przyszłość, nawiązać kontakty z innymi ludźmi i uczynić społeczeństwo nieco lepszym” - powiedziała sprawozdawczyni i główna negocjatorka PE Helga Trüpel (Verts/ALE, Niemcy).
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.