Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu UE na rok 2019, potwierdzając tym samym porozumienie osiągnięte w lipcu przez unijnych ambasadorów. Ogółem Rada przewiduje 164,1 mld EUR w zobowiązaniach i 148,2 mld EUR w płatnościach. W porównaniu z 2018 r. oznacza to wzrost zobowiązań o 2,09%, a płatności o 2,34%.

   Jest to dobrze wyważone stanowisko, które zyskało silne poparcie państw członkowskich. Rada chce, by odpowiednie zasoby zostały przydzielone na wsparcie priorytetów i wiodących programów UE. W kilku obszarach przeznaczone zostaną dodatkowe środki, np. na zarządzanie przepływami migracyjnymi. Podatnicy w UE muszą przy tym wiedzieć, że ich pieniądze są dobrze wydawane. Dlatego też państwa członkowskie uważnie przyjrzały się projektowi budżetu przedstawionemu przez Komisję, aby sprawdzić, gdzie można dokonać korekt.
Hartwig Löger, austriacki minister finansów:
Więcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na: badania i innowacje (program „Horyzont 2020” +5,79%), wymiany młodzieży (program „Erasmus+” +10,37%), inwestycje w infrastrukturę (instrument „Łącząc Europę” +26,46%), środowisko i działania w dziedzinie klimatu (program „LIFE” +5,20%). Zwiększenie zasobów przewidziano także w obszarze migracji. Mowa tu o dużym wsparciu dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, który dostanie 1,1 mld EUR na zarządzanie migracją (+55,80%), o dodatkowym finansowaniu działań na szlaku środkowośródziemnomorskim oraz o ponadplanowych środkach dla Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji”.
   Zaproponowane przez Komisję w projekcie budżetu na rok 2019 środki na zobowiązania zmniejszono o 1,6 mld EUR, a środki na płatności o 0,5 mld EUR. Sugerowane cięcia wynikają z analizy technicznej i dotyczą tych linii budżetowych, w których, zdaniem Rady, Komisja przeszacowała faktyczne potrzeby. Relatywnie dużych redukcji dokonano m.in. w wydatkach administracyjnych.
   We wrześniu Minister Hartwig Löger przedstawi stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu UE na rok 2019 Parlamentowi Europejskiemu na sesji plenarnej. 24 października Parlament ma przyjąć poprawki do tego stanowiska.
   Następny etap to 3-tygodniowe postępowanie pojednawcze, które rozpocznie się 30 października i zakończy 19 listopada. Jego celem jest porozumienie Rady i Parlamentu w sprawie budżetu UE na rok 2019. 
   Rada zatwierdziła także pomoc w wysokości 34 mln EUR dla Bułgarii, Grecji, Litwy i Polski. W ubiegłym roku kraje te ucierpiały w wyniku katastrof naturalnych.
   Bułgaria otrzyma 2,3 mln EUR na pokrycie szkód spowodowanych powodziami, które wystąpiły w październiku 2017 r. w południowo-wschodniej części kraju. Grecja dostanie 2,5 mln EUR w związku z trzęsieniem ziemi, które w lipcu 2017 r. dotknęło południową część Morza Egejskiego i wyspę Kos. W sierpniu 2017 r. Polskę nawiedziły wyjątkowe silne burze i ulewne deszcze. Kraj otrzyma 12,3 mln EUR na pokrycie części związanych z tym kosztów. 16,9 mln EUR przyznanych Litwie ma jej pomóc w likwidacji szkód będących rezultatem powodzi spowodowanych długotrwałymi opadami w lecie i jesienią 2017 r.
   Pomoc ta, pochodząca z Funduszu Solidarności UE, zostanie udostępniona, jak tylko zgodę wyda na sesji plenarnej Parlament Europejski, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.