We wrześniu zaczynają się nowe konkursy z Funduszy Europejskich. Szansę na pozyskanie dotacji unijnej mają m.in. przedsiębiorstwa i konsorcja firm, samorządy, podmioty zajmujące się zdrowiem lub wspieraniem rodziny, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe. We wrześniowej ofercie znalazło się 175 konkursów, w tym: 44 z programów ogólnopolskich, 126 z programów regionalnych i 5 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.
   Na początku września rusza nabór na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. To oferta dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z regionów słabiej rozwiniętych. Elementem projektu mogą być też prace przedwdrożeniowe.
   Przedsiębiorca może otrzymać dotację na jeden z projektów, który nie przekracza:
• 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
• 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
• 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe.
   Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostki naukowe mogą starać się o dofinansowanie z programów regionalnych na:
• inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także rozbudowę infrastruktury badawczej (woj. świętokrzyskie, wielkopolskie, podkarpackie, łódzkie),
• prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, wprowadzenie zmian w procesie wytwarzania)ale także uzyskanie ochrony własności przemysłowej (woj. mazowieckie, podkarpackie, małopolskie, łódzkie).
   Przykładowo, w województwie śląskim we wrześniu startuje konkurs dla przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i instytucji naukowych lub jednostek badawczych. Wymienione podmioty mogą otrzymać dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe wraz z ich wdrożeniem. Otrzymane środki można przeznaczyć na komercjalizację wyników prac badawczych lub stworzenie albo modernizację laboratorium.
Dofinansowaniem o łącznej puli środków ponad 128 mln zł będzie można pokryć koszty zarówno środków trwałych jak i wartości niematerialnych.
Efektywność energetyczna
   We wrześniu otwierają się dwa nabory unijne w obszarze energetyki. Pierwszy konkurs dotyczy inwestycji polegających na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W drugim można pozyskać dotację unijną na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło (wysokosprawna kogeneracja).
   O środki unijne na projekty OZE mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) przy wykorzystaniu energii z wiatru, biomasy, biogazu, wody, czy energii promieniowania słonecznego. Przedsiębiorca może otrzymać na jeden projekt łącznie do 15 mln euro wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł).
   Z kolei dotację na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji mogą pozyskać przedsiębiorcy, samorząd, czy też spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt może otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania unijnego. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł.
 Infrastruktura i aktywizacja społeczna
   We wrześniu zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie na projekty z obszaru infrastruktury i aktywizacji społecznej, które są dostępne w większości województw.
   Na przykład, w województwie warmińsko-mazurskim już 3 września, rozpoczyna się nabór wniosków na projekty usług społecznych nastawionych na wsparcie rodziny, osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs jest skierowany m.in. do samorządów i do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
   Dofinansowanie otrzymają m.in. projekty obejmujące porady specjalistyczne i prawne, wzmacniające środowiskowe formy wsparcia rodzin, rozwijające rodzinne formy pieczy zastępczej, stawiające na nowoczesne formy opieki (np. teleopieka) lub też organizację grup samopomocowych i wsparcia.
   Maksymalnie można otrzymać aż 95% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych do 10 tys. zł na uczestnika projektu. Łączna pula na konkurs to ponad 31 mln zł.
   W województwie małopolskim, do 26 września, można składać wnioski na projekty wspierające tworzenie i działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i non-profit, instytucji ekonomii społecznej, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.
   Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Środki można przeznaczyć na tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego lub zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie oferty wsparcia w placówkach już istniejących. Grupą docelową tych działań są dzieci i młodzież wraz z ich rodzinami oraz placówki wsparcia dziennego.
   Na początku września otwiera się nabór na projekty w obszarze rozwoju ekonomii społecznej. Konkurs wyłoni cztery projekty, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej.
Dzięki projektom powstaną cztery systemy franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.
   O dotację na realizację projektów mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie.
Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej
   Organizacje pozarządowe, samorządy oraz ich związki i stowarzyszenia, a także uniwersytety trzeciego wieku mogą pozyskać środki na organizację szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Szkolenia są skierowane do osób, które skończyły 18 lat i nie posiadają takich kompetencji lub chcą je rozwijać.
   W programach regionalnych zwróćcie uwagę na konkursy dotyczące obszaru zdrowia.
   Na przykład w województwie podlaskim,10 września rozpoczyna się konkurs wspierający tworzenie i rozwój infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie chorób nowotworowych. Nabór wniosków skierowany jest do instytucji ochrony zdrowia, samorządów, przedsiębiorców. Dofinansowanie przeznaczone będzie na świadczenia medyczne oraz doposażenie i rozbudowę oddziałów zajmujących się zwalczaniem i diagnozowaniem chorób nowotworowych.
   Na Mazowszu startuje konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających jakość funkcjonowania opieki nad osobami niesamodzielnymi. Dofinansowanie mogą uzyskać działania takie jak: rozwój alternatywnych form opieki, poprawa systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi, czy zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
   Do konkursu o pozyskanie środków z Funduszy Europejskich zaproszone są instytucje ochrony zdrowia posiadające umowę o świadczenie opieki zdrowotnej z NFZ.
Rewitalizacja
    Nowe konkursy na projekty dotyczące rewitalizacji startują w województwie lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i podlaskim.
   W Wielkopolsce pula ponad 20 mln zł przeznaczona jest na działania takie jak: remonty, przebudowa i budowa budynków oraz przestrzeni znajdujących się na obszarach rewitalizacji, wsparcie inwestycyjne na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, czy poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych.
   Do konkursu zaproszone są m.in. partnerstwa-publiczno-prywatne, szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty ekonomii społecznej, samorządy i przedsiębiorcy. Maksymalnie mogą otrzymać one dofinansowanie na poziomie 85%, zaś minimalny wkład własny wynosi 15%.
   Do 28 września można składać wnioski w konkursie o wsparcie rewitalizacji obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zielonej Góry. W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, fundacje, samorządowe instytucje kultury oraz samorządy i ich stowarzyszenia.
   Całkowita pula środków wynosząca ponad 19 mln zł, zostanie przekazana na projekty kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Wspierane będą działania przywracające lub nadające obszarom zdegradowanym nowe funkcje gospodarcze, społeczne i kulturalne poprzez m.in. poprawę stanu budynków, ich otoczenia oraz infrastruktury.
Nauka i edukacja
   Możliwe będzie również uzyskanie grantów na wsparcie działań służących nauce i edukacji. Dotowane będą m.in. projekty polepszające warunki nauczania, rozwijające u uczniów umiejętności kluczowe na rynku pracy, czy zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych.
   Jednym z takich konkursów jest ten organizowany w śląskim. Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie na poprawę efektywności kształcenia. Wspierane będą działania tworzące warunki do nauczania metodą eksperymentów, rozwijające u uczniów przydane w pracy cechy( np. kreatywność) oraz rozwijające indywidualną pracę z uczniem.
   W ramach trwającego do 28 września konkursu można uzyskać do 90% dofinansowania z ogólnej puli wynoszącej 14,8 mln zł.
Transport
   Do 28 września samorządy oraz zarządcy infrastruktury kolejowej mogą starać się o dotację na projekty dotyczące systemów kolejowych w miastach (koleje miejskie), systemów informacji pasażerskiej oraz systemów biletowych.
   Środki zarezerwowane w konkursie na takie inwestycje wynoszą 500 mln zł. Projekt może otrzymać dofinansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych.
   To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz je na stronie Ministerstwa inwestycji i Rozwoju.
Za: MIiR

 

 

 

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.