W odpowiedzi na trudności, z jakimi borykają się rolnicy zmagający się ze skutkami tegorocznej suszy, KE pracuje nad dalszymi środkami wsparcia dla sektora. Rolnikom zostanie zapewniona dodatkowa elastyczność, aby mogli zapewnić pasze zwierzętom hodowlanym. KE proponuje również przyspieszenie wypłaty i podwyższenie zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

   Komisja Europejska przedstawiła dodatkowy pakiet działań mających na celu zwiększenie dostępności zielonki dla zwierząt gospodarskich – co jest jedną z największych trudności dla rolników poszkodowanych wskutek suszy. Pakiet ten stanowi uzupełnienie środków zapowiedzianych już na początku sierpnia.
   Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan powiedział: „Komisja szybko zareagowała na pierwsze sygnały o tych ekstremalnych zjawiskach klimatycznych. Nadal stale śledzę tę sytuację. Jestem w kontakcie z ministrami z państw członkowskich dotkniętych suszą i wspólnie oceniamy adekwatność wdrożonych już środków. Podejmujemy dodatkowe działania, które, jak sądzę, powinny pomóc europejskim rolnikom borykającym się z niedoborem pasz dla zwierząt. Z zadowoleniem przyjmuję niedawne deklaracje kilku państw członkowskich, że są gotowe do realizowania działań na rzecz sektora rolnictwa. Będę nadal z nimi współpracować, tak aby w pełni wykorzystały możliwości dostępne zwłaszcza w ramach wspólnej polityki rolnej”.
   Nowe odstępstwa dotyczą w szczególności niektórych przepisów w dziedzinie zazieleniania:
• Możliwość uznania upraw ozimych, które są zwykle wysiewane jesienią w celu późniejszych zbiorów lub wypasu, za międzyplony (zakazane na podstawie obowiązujących przepisów), jeśli są przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki.
• Możliwość wysiewu międzyplonów jako siewu czystego (a nie, jak się obecnie wymaga, jako mieszanki upraw), jeżeli są one przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki.
• Możliwość skrócenia minimalnego 8-tygodniowego okresu międzyplonów, tak aby rolnicy mogli potem na czas wysiać uprawy ozime.
• Objęcie Francji wcześniej przyjętym odstępstwem dotyczącym koszenia i wypasu na gruntach ugorowanych.
   Oficjalnie zaprezentowano również wniosek w sprawie wyższych zaliczek, który zapowiedziano już kilka tygodni temu. Aby poprawić płynność finansową rolników, wypłata do 70 proc. płatności bezpośrednich i 85 proc. płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będzie możliwa już w połowie października 2018 r., a nie dopiero w grudniu.
   Wnioski te stanowią uzupełnienie przepisów już stosowanych w takich okolicznościach. We wszystkich przypadkach Komisja zapewnia, by wszystkie te środki były wdrażane w sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Na przykład, zgodnie z zasadami pomocy państwa można przyznawać – na określonych warunkach – pomoc w wysokości do 80 proc. szkód spowodowanych przez suszę (lub do 90 proc. szkód na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych). Zakup zielonki może być objęty pomocą z tytułu szkód materialnych albo utraty dochodów. Rekompensatę z tytułu szkód do kwoty 15 tys. euro na rolnika można również przyznać na okres trzech lat bez konieczności zgłaszania Komisji (tak zwana „pomoc de minimis”). Istnieją również możliwości wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich, np. finansowanie ponownego zasiewu pastwisk lub rekompensata z tytułu utraty dochodów.
   Przedstawione wnioski zostały przekazane państwom członkowskim na posiedzeniu właściwego Komitetu. Powinny one zostać poddane pod głosowanie w najbliższych dniach i zostać formalnie przyjęte do końca września. Środki te będą miały zastosowanie z mocą wsteczną.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.